Kyrkans pensions hållbarhetsarbete

Enligt Kyrkans pensions investeringsriktlinjer ska vid investeringsbeslut, förutom överväganden mellan risk och avkastning, hänsyn tas till miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer samt etiska frågor. Hållbarhetsstrategin ska utgöra en integrerad del av samtliga placeringsbeslut. Läs mer under Riktlinjer för hållbara investeringar.

Aktiv ägare

Kyrkans pension ska vara en aktiv och ansvarsfull ägare för sin kapitalförvaltning. Som ägare och förvaltare av ett långsiktigt kapital och pensionsåtagande har Kyrkans pension valt att integrera hållbarhet i sina Investeringsriktlinjer och i det dagliga kapitalförvaltningsarbetet.

Investeringar

Kyrkans pension investerar både i traditionella fonder och fonder med fokus på hållbarhet.

Det är här viktigt att konstatera att vi som pensionsförvaltare alltid placerar i tillgångar som vi tror ger bästa möjliga avkastning för våra försäkringar.

Riktlinjer för hållbara investeringar

Kyrkans pensions riktlinjer för hållbara investeringar innebär att vi strävar efter att undvika investeringar i alkohol, fossil energi, pornografi, spel om pengar, tobak, cannabisprodukter för nöjesbruk samt vapen.

Exempel på investeringar

  • Generation Investment Management
    I början på 2000-talet, när diskussionerna om klimatförändringar gick som högst, tog klimatkämpen Al Gore initiativ till Generation Investment Management, med den uttalade ambitionen att bevisa att det är möjligt att kombinera god avkastning med krav på hållbart företagande. Kyrkans pension investerar idag i Generations globala portfölj. Där finns företag som på ett gediget sätt integrerat hållbarhetsaspekterna inom sina organisationer. De har både lyckats hantera sina risker och skapa nya möjligheter.
  • Infranode
    Infranode är ett svenskt företag som investerar i infrastrukturtillgångar i Norden. Infranode äger och utvecklar tillgångar inom energi, transport, digital infrastruktur och samhällsfastigheter med en långsiktig horisont.
  • Alder AB
    Alder är ett tillväxtkapitalbolag som vill skapa förutsättningar för nordiska entreprenörer inom miljötekniksektorn att utveckla sina företag snabbare än vad som är möjligt utan externt kapital från en engagerad partner.

Årlig utvärdering

Våra investeringar utvärderas årligen. Utvärderingen kallas för screening och under processen undersöks bland annat de underliggande företagens hållbarhetsarbete. Detta sker med hjälp av oberoende professionell aktör inom hållbarhetsområdet. Resultatet av granskningen ligger till grund för en dialog med Kyrkans pensions externa förvaltare. Om dialogen inte leder till önskvärt resultat ska investeringen omprövas. Våra riktlinjer för hållbara investeringar.

Kyrkans pension är medlemmar i Swesif, Sveriges Forum för Hållbara Investeringar. Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Mer information om Swesif finns på www.swesif.org

Hållbarhetsrisker

Beskrivning av på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbeslut samt hållbarhetsriskernas troliga inverkan på avkastningen

Vid investeringsbeslut tar tjänstepensionsföreningen, förutom överväganden mellan risk och avkastning, hänsyn till principer för miljö, socialt ansvar och affärsetik, så kallade hållbarhetsfaktorer.

Kyrkans pension ska, så långt är relevant och möjligt, beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i investeringsverksamheten. Bedömningen av när en sådan negativ konsekvensanalys är genomförbar och relevant, beror i första hand på tillgänglighet av ESG-data. Den tillgängliga datakvaliteten på marknaden är för närvarande bristfällig för många av de finansiella produkter som Kyrkans pension investerar i.

Givet att Kyrkans pensions förvaltning är utlagd på externa kapitalförvaltare ska tjänstepensionsföreningen ställa krav på, och följa upp, att valda förvaltare har kompetens och resurser att identifiera hållbarhetsrisker i sitt val av underliggande investeringar. Kyrkans pension lägger vid valet av externa förvaltare stor vikt vid förvaltarens förmåga och villighet att ta hänsyn till olika risker och möjligheter kopplade till hållbarhet. Innan en ny förvaltare kontrakteras måste denna svara på ett antal frågor relaterade till bland annat hur denne integrerar hållbarhetsaspekter i sin investeringsprocess, vilka resurser aktören har inom hållbarhetsområdet och hur aktören tar hänsyn till klimatrelaterade risker och möjligheter. Samtliga dessa frågor måste besvaras på ett tillfredsställande sätt innan avtal tecknas och svaren på dessa hållbarhetsrelaterade frågor utgör dessutom ett viktigt kriterium i selekteringsprocessen. Vidare granskas portföljen årligen utifrån uppställda hållbarhetsrelaterade principer och kriterier vilket kan resultera i en fortsatt dialog med förvaltarna. Om dialogen inte leder till önskvärt resultat ska investeringen omprövas. Med redan kontrakterade förvaltare förs även en löpande dialog i syfte att kontrollera och följa upp deras hållbarhetsarbete. Detta arbete rapporteras och redovisas med viss frekvens utifrån ett mål att vara tydliga och transparenta.

Kyrkans pension exkluderar dessutom enligt vissa specifika kriterier vissa produkter och branscher för att ytterligare minimera hållbarhetsriskerna i portföljen. Branscher som exkluderas är fossil energi, alkohol, tobak, pornografi, kontroversiella vapen, vapen och krigsmateriel, spel om pengar och cannabis för nöjesbruk. Kyrkans pension strävar efter att följa internationellt erkända standarder för due diligence och rapportering när dessa etableras och Kyrkans pension följer utvecklingen löpande. Kyrkans pension har även förbundit sig att följa erkända uppförandekoder.

Kyrkans pension har för avsikt att lämna information om investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för en hållbar utveckling, enligt Disclosureförordningens Artikel 4 och i enlighet med de tekniska standarder som tagits fram med mer detaljerade krav kring hur denna information och rapportering ska se gå till och se ut.

Kyrkans pensions nuvarande bedömning är att framtida avkastning inte går att förutspå men att trenden mot mer hållbara investeringar med största sannolikhet kommer fortsätta. Användandet av hållbarhetsrelaterade faktorer under investeringsanalysen, vid sidan av traditionella finansiella sådana, ökar sannolikheten för en god riskjusterad avkastning, om också arbetet med att integrera hållbarhetsfaktorer i investeringsbeslut sker löpande och på ett systematiskt sätt.