Vanliga frågor

Årsrapportering

Svar:

Uppgifter om anställda som har fyllt 67 år och har en gällande anställning ska rapporteras till oss. Däremot ska du inte rapportera nyanställda som har fyllt 67 år eftersom avtalet KAP-KL Svenska kyrkan inte gäller för dem.

Svar:

Gå in under länken ”Rapportera pensionsgrundande årslön (med lönefil)” i SKAPA. Där kan du se vilken status lönefilen har.

Svar:

När filen har skickats kan du klicka på knappen ”Avbryt”. Efter att du ångrat uppladdningen kan du ladda upp en ny fil. Om filen har statusen ”under behandling eller behandling klar” går det inte att ta bort filen, kontakta då kundservice.

Svar:

Alla anställda ska rapporteras.

De som inte ska rapporteras är följande:

• Nyanställda som är äldre än 67 år

• Uppdragstagare, personer som utför arbete utan att ett anställningsförhållande finns

• Förtroendevalda

Svar:

Samtliga anställda som är födda 1959 eller senare tillhör pensionsavtalet TPA18 och ska rapporteras in till oss.

Svar:

Arbetsgivare ska betala särskild löneskatt på pensionskostnader enligt gällande skatteregler. Alla pensionskostnader, även riskpremien är underlag för särskild löneskatt. I underlaget för särskild löneskatt ska eventuella utbetalnings-, uppläggningsavgifter och avgift för inkomstsamordning för förmedlingspensioner undantas.

Svar:

Avgångsvederlag eller annan avgångsersättning är i normalfallet inte pensionsgrundande. Men, arbetstagare och arbetsgivare har möjlighet att avtala om att avgångsvederlag eller annan avgångsersättning ska vara pensionsgrundande.

Det är viktigt att du som arbetsgivare registrerar denna typ av ersättning på rätt sätt i lönesystemet, så att rapporteringen till Kyrkans pensionskassa blir korrekt. Om du är osäker på hur registreringen ska göras i ditt lönesystem, kontaktar du din löneadministratör.

Svar:

När arbetsgivaren betalar sjuklön eller när försäkringskassan betalar sjukpenning ska lönen rapporteras som om arbetstagaren arbetat.

Vid hel sjukersättning från försäkringskassan ska lönen inte rapporteras. Vid partiell sjukersättning ska lönen på den friska delen rapporteras.

Svar:

SKAPA är det IT-system som hanterar kyrkans tjänstepensioner och finns tillgängligt för alla kyrkliga arbetsgivare som en del av Kyrknätet.

För att få tillgång till SKAPA krävs:

• Att du tilldelas behörighet och lösenord av den som är behörighetsansvarig i församlingen/pastoratet.

• Att du har tillgång till Kyrknätet.

Behörighet för närstående organisationer
Arbetsgivare som är närstående organisationer har möjlighet att få tillgång till Svenska kyrkans gemensamma IT-system och därmed ansluta sig till SKAPA. För att få tillgång till SKAPA måste ni ansluta er till Kyrknätet via en lösenordsdosa som kopplar upp sig via VPN. Detta beställer ni i beställningsportalen BAS. Vid beställning kontaktar ni Svenska kyrkans kanslistöd eller går in på http://internwww.svenskakyrkan.se/Kanslistöd/vpn-installation.

Behörighet för servicebyråer

För att kunna använda SKAPA krävs tillgång till Svenska kyrkans intranät, Kyrknätet. För att en servicebyrå, som sköter löne- och pensionsadministrationen till församlingar och pastorat, ska få tillgång till detta nät krävs:

• Kyrknätets VPN singelanslutning med tillhörande lösenordsdosa.

• Att handläggare på servicebyrån tilldelas behörighet av församlingen/pastoratet att se och registrera uppgifter i systemet.

Det är alltid församlingen eller pastoratet som beställer anslutningen till Kyrknätet och lösenordsdosan. Församlingen/pastoratet är därmed ansvarig för att servicebyrån följer Kyrknätets regelverk och policys i form av exempelvis krav på virusskydd, säkerhet för åtkomst med mera. Vid frågor rörande Kyrknätet, kontakta Kanslistöd 018-16 97 00.

Stäng

Din pension

Svar:

Pensioner från Kyrkans pensionskassa betalas ut via Nordea. Om du har personkonto i Nordea sätts pensionen automatiskt in på ditt personkonto. Du kan välja att få din pension utbetald till annat konto hos Nordea eller hos annan bank. Anmälan gör du via Nordeas hemsida, www.nordea.se/anmalkonto. Obligatorisk uppgift är Kyrkans pensionskassas arbetsgivarnummer 630513. Du kan även få hjälp med att anmäla konto via din egna bank. Om du inte anmäler konto kommer pensionen att betalas ut via utbetalningsavi. Kontakta din bank för hjälp med att lösa in den.

Svar:

Tar du ut pensionen före 65 års ålder minskar pensionen jämfört med om du jobbar tills du blir 65 år. Det beror på att ditt pensionskapital dels skall räcka i fler år, och dels att inbetalningarna till ditt pensionskapital görs under färre år än om du arbetar till 65 år. Pensionen minskar med cirka 0,4 procent per månad om du tar ut den före 65 år.

Svar:

Om du har ett litet pensionskapital när du går i pension kan vi betala ut det som ett engångsbelopp. Vi följer de skatteregler som gäller och meddelar dig om en engångsutbetalning är aktuell för dig.

Svar:

Om du har ett litet pensionskapital när du går i pension kan vi betala ut det som ett engångsbelopp. Du kan inte flytta ditt pensionskapital till annan pensionsförvaltare eller skänka det till organisationer.

Svar:

Kommande utbetalningsdatum för pensionen hittar du i vår händelsekalender.

Svar:

Kyrkans pensionskassa drar i normalfallet 30 % i skatt på utbetalda pensioner. Önskar du ändra denna skattesats är du välkommen att kontakta vår kundservice så hjälper vi dig med detta.

Svar:

Om du blir sjuk och blir beviljad sjukersättning fortsätter du att tjäna in tjänstepension. I stället för att din arbetsgivare betalar avgiften för din pension betalar Avgiftsbefrielseförsäkringen (AFA) den.

Svar:

Taket för allmän pension går vid 7,5 inkomstbasbelopp (IBB). Beroende på vilket tjänstepensionsavtal du omfattas av gäller olika avsättningar på lönedelar över 7,5 IBB.
I ditt värdebesked kan du se vilka förmåner du har tjänat in. Läs om de olika förmånerna här.

 

Svar:

Du kan se i ditt värdebesked vilka pensionsförmåner som ingår i din tjänstepension. Läs här om respektive del.

Svar:

Ja, du fortsätter att tjäna in till din pension så länge du arbetar. Du väljer själv när du går i pension mellan 61 och 67 års ålder och ju längre du väntar, desto högre blir din pension.

I värdebeskedet har vi räknat med att du går i pension vid 65 års ålder. Arbetar du längre ökar din pension. Arbetar du kortare blir pensionen lägre.

Självklart kan du också välja att spara privat till din framtida pension.

Svar:

Ja, du får även allmän pension. Hur mycket det blir ser du i det orangea kuvertet som Pensionsmyndigheten skickar ut en gång per år. Om du har arbetat hos andra arbetsgivare än Svenska kyrkan kan du även ha rätt till pension från andra pensionsinstitut som exempelvis SPP, Alecta, KPA eller AMF. På minpension.se kan du göra en prognos och få en helhetsbild av din pension.

Visa fler

Dödsfall

Svar:

Kyrkans pensionskassa får automatiskt information när en anställd avlider och gör därefter en utredning om rätt till efterlevandepension finns.

Om en anställd under 21 år eller en nyanställd avlider måste du som arbetsgivare meddela Kyrkans pensionskassas Kundservice.

Alltid när en anställd avlider ska du skicka in uppgifter till KPA, som administrerar den kollektivavtalade tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL. Blankett finns att hämta här.

Efterlevandepension och återbetalningsskydd

Svar:

Om du väljer att ha återbetalningsskydd på din premie- eller avgiftsbestämda tjänstepension, så betalar vi ut ditt intjänade pensionskapital till din familj om du avlider.

Återbetalningsskydd eller inte är ett val du själv måste göra. Har du aldrig gjort något val, så har du inget återbetalningsskydd.

Svar:

Blankett för ändring av återbetalningsskydd hittar du här.

Svar:

Nej, vi tar inte ut någon avgift för det. Men om du inte har återbetalningsskydd får du vara med och dela på så kallade arvsvinster från andra försäkrade. Det kan då innebära att din egen pension ökar.

Svar:

Förmånstagare är i första hand make/maka/registrerad partner eller sambo och i andra hand arvsberättigade barn. Du kan också anmäla en annan förmånstagare. Läs mer om vilka som kan vara dina förmånstagare här.

Svar:

Om du har tecknat återbetalningsskydd på din premie- eller avgiftsbestämda tjänstepension betalar vi ut ditt pensionskapital till din familj. Om du inte har återbetalningsskydd fördelas ditt kapital till övriga försäkrade i pensionskassan som inte heller har återbetalningsskydd.

Svar:

Du kan välja att ha återbetalningsskydd på din premie- eller avgiftsbestämda tjänstepension även som pensionär. Sista möjligheten att välja till eller ta bort återbetalningskyddet är i samband med att du ansöker om pension.

Svar:

Alla anställda omfattas av efterlevandepension enligt kollektivavtal. Återbetalningsskydd väljer du själv om du vill ha på ditt premie- eller avgiftsbestämda pensionskapital. Läs mer här.

 

Svar:

För att din familj ska få en efterlevandepension när du dör måste du ha en pågående anställning inom Svenska kyrkan. Det finns även ett efterskydd under sex månader efter att man slutat sin anställning. Vi har inte möjlighet att ta hänsyn till efterskyddet i värdebeskedet.

Svar:

Nej. Vi utreder alltid all anställningshistorik när någon avlider. Då kontrollerar vi bland annat om rätt till efterskydd finns. Så även om vi inte kan göra en beräkning på efterlevandepension i ditt värdebesked, så kan du vara lugn, vi ser till så att din familj får den pension den har rätt till om det skulle hända dig något.

Visa fler

Fakturering

Svar:

När vi gör en förmånsberäkning ska den grunda sig på ett pensionsunderlag. Det baseras på de fem bästa åren av de sju år som föregår året före beräkningsåret.

Om vi exempelvis, ska beräkna en förmån 2016-12-31 är det löner för åren 2008–2014 som ingår i pensionsunderlaget.

För att ha rätt till en förmån ska pensionsunderlaget som är ett medelvärde på dessa löner indexerade till dagens penningvärde överstiga 7,5 inkomstbasbelopp.

Svar:

Kyrkans arbetsgivarorganisation rekommenderar arbetsgivarna att budgetera med 37,5 procent av årslönen för nyanställda. Detta är en schablon och fakturerat belopp kan bli både högre och lägre än detta beroende på den anställdes lön och anställningshistorik.

För anställda som tidigare fakturerats med ett högre belopp än denna schablon, rekommenderar arbetsgivarorganisationen att det högsta av dessa belopp ska användas vid budgetering.

Om arbetstagaren varit tjänstledig under föregående år och lönen då understigit 7,5 inkomstbasbelopp kan arbetstagaren ändå ha rätt till en pensionsförmån om pensionsunderlaget överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Det kan inträffa om det i anställningen finns tidigare löner överstigande 7,5 inkomstbasbelopp som ligger till grund för pensionsunderlaget.

Svar:

Så länge en arbetstagare finns i anställning (fram till pensionsavgång alternativt att hon eller han fyller 65 år) beräknas årligen en livränta för arbetstagaren. Arbetstagaren har då tjänat in ytterligare ett års tjänstetid sedan föregående års beräkning.

Om pensionsunderlaget (löneunderlaget) höjts sedan föregående år och arbetstagaren har lång tjänstetid att ta med sig i pensionsberäkningen innebär det att förmånen höjs mer än för en arbetstagare som inte har så mycket tjänstetid sedan tidigare. Det innebär i praktiken att sista arbetsgivaren får täcka upp för ökningen av pensionsunderlaget även bakåt i tiden.

Om en arbetstagare exempelvis får ett höjt förmånsbelopp med 1 000 kronor per månad som ska räcka livet ut medför det att kostnaden förenklat blir 1000 kronor/månad x 12 månader x 20 år = 240 000 kronor. En livsvarig förmån har en ungefärlig utbetalningstid på 20 år efter 65 års ålder.

Svar:

Tillsammans med fakturan skickas även en specifikation där du som arbetsgivare kan kontrollera om individer finns med eller inte. Specifikationen kan du även plocka fram i SKAPA.

Svar:

Kyrkans arbetsgivare betalar en riskpremie som baseras på samtliga anställdas pensionsgrundande lön. I underlaget ingår alla som är äldre än 21 år. Även anställda mellan 16 och 21 års ålder omfattas av efterlevandeskydd, men pensionskassan debiterar inga premier för dem. Riskavgiften består av tre delar:

• En premie för efterlevandepension
• En premie för värdesäkring
• En premiekapningsavgift

Läs mer om riskpremien här.

Gå i pension

Svar:

I ditt värdebesked på Mina sidor kan du se hur stort ditt intjänade pensionskapital är och få en prognos på hur stor tjänstepensionen kan bli om du jobbar kvar till 65 års ålder.
Värdebeskedet uppdateras varje år under perioden mars till april. Du loggar enkelt in med e-legitimation eller Bank-ID.

Svar:

Ja, du har möjlighet att välja utbetalningstid för din premie- eller avgiftsbestämda tjänstepension. Du kan välja mellan livsvarig utbetalning, 15, 10 eller 5 år.

Svar:

Tidigast från 61-årsmånaden och senast från och med månaden efter 67-årsmånaden.

Svar:

Det finns en särskild blankett för pensionsanmälan för dig som inte längre är anställd inom Svenska kyrkan. Kom ihåg att vi behöver din pensionsanmälan 2 månader i förväg.

Svar:

Du anmäler uttag av din avgiftsbestämda tjänstepension till Kyrkans pensionskassa på Mina sidor eller via blankett.

För att ta ut förmånsbestämd tjänstepension och intjänad pensionsrätt meddelar du din arbetsgivare, som anmäler uttag av pension till Kyrkans pensionskassa.

Vi behöver ha din ansökan minst 2 hela månader i förväg.

Svar:

Du måste minska din anställning i samma omfattning som du tar ut din pension. Om du vill ta ut hel förmånsbestämd tjänstepension måste du avsluta din anställning helt.

Svar:

Ja du kan arbeta kvar. Det finns inga krav på att avsluta anställningen för att ta ut den avgiftsbestämda tjänstepensionen.

Visa fler

Inbetalningar och avgifter

Svar:

Observera att pensionsgrundande lön inte är samma sak som skattepliktig lön. Det är din arbetsgivare som har rapporterat din pensionsgrundande lön till oss. Om du har frågor om den inrapporterade lönen ska du kontakta din arbetsgivare. Läs mer under frågan ”Vad är pensionsgrundande lön?”.

Svar:

Vi tar ut en avgift för att täcka våra kostnader för att hantera din pension. För att förvalta och placera ditt pensionskapital tar vi ut 0,4 procent av kapitalet.

För att hantera nya inbetalningar har vi tidigare tagit ut 3 procent på inbetalda premier. Från och med inkomståret 2009 har vi tagit bort avgiften på inbetalda avgiftsbestämda premier.

Svar:

Din arbetsgivare betalar in pensionspremier till din framtida tjänstepension detta kan skilja sig beroende på vilket pensionsavtal du omfattas av. Det slutliga pensionsbeloppet bestäms av dina inbetalda premier samt vilken avkastning och vilka avgifter pensionskassan har. I ditt senaste värdebesked kan du se inbetalda premier och aktuell prognos.

Löneleverantörsfrågor

Svar:

I avtalet TPA18 Svenska kyrkan står det att taket på 7,5 IBB ska beräknas proportionellt mot sysselsättningsgraden.
Ni rapporterar ingen sysselsättningsgrad till oss i filen utan det är sysselsättningsgraden med hänsyn tagen till sjuk- eller aktivitetsersättning som punkten avser. Uppgiften om sysselsättningsgrad hämtar vi från AFA eller försäkringskassan.

Svar:

Ni ska INTE rapportera in personer som är födda före 1937.

Svar:

Fråga:
För datum på en pågående anställning används idag ”00000000” och ”99999999”. Ska detta slopas i det nya formatet? Det tycks enligt schemafilen inte gå att redovisa datum på det formatet nämligen. Gäller det för alla datum att de ska redovisas som ”yyyy-MM-dd” istället för ”yyyyMMdd” som det görs i det gamla formatet?

Svar:
Det stämmer, vi vill att ni skickar de datum ni har (skulle ni i nåt läge inte ha fr.o.m. datum så kan ni där skicka 1900-01-01 och vid okänt t.o.m. datum kan levereras som 2999-12-31).

 

 

Svar:

När en anställd fyller 67 år ska löneperioderna uppdelas på före och efter fyllda 67 år.
Det innebär att månaden man fyller ska tillhöra ”före” och en ny löneperiod skapas fr.o.m den 1/1 månaden efter hen fyllt LAS ålder (67 år).

Den tidigare gränsen vid 21 års ålder är borttagen.

Svar:

Fråga:
Vilken typ av perioder man ska skicka och vilket belopp ni vill ha. Ska det bli en ny period om värdet ändras? Ska beloppet vara månadsbeloppet eller det som totalt är utbetalt under perioden? I Exempelfilen verkar drygt halva året vara representerat för en anställd, med perioder om 1-4 månader.  Beloppet verkar dock fortfarande vara samma. Jag funderar då över hur summan ska redovisas, eftersom den blir olika beroende på hur många perioder jag ”väljer” att redovisa.
Svar:
Det viktiga är att angivet amount (gäller både löneväxling och kompletterande premie) ska spegla den period som anges för posten vilket ger er en möjlighet att ange 12 st (förutsatt att löneväxling gällt hela året). SalaryExchange/SupplementaryPremiums för samma person med månadsbelopp eller bara ange en post med perioden 2018-01-01 – 2018-12-31 där då beloppet är 12*månadsbelopp.

Mina sidor

Svar:

Är du pensionär eller nyanställd saknas behörighet för att komma in på Mina sidor.

Som nyanställd kommer inloggningen att vara tillgänglig när det första värdebeskedet skapats. Detta sker året efter att välkomstbrevet skickats ut.

Svar:

Du väljer fliken Mina sidor här på vår hemsida. Sedan loggar du enkelt in med hjälp av din e-legitimation eller BankID. Du behöver alltså inte hålla reda på några andra inloggningsuppgifter.

Svar:

På Mina sidor hittar du värdet på din tjänstepension. Du hittar både din intjänade pension vid senaste årsskiftet och en prognos på hur stor pensionen blir när du fyller 65 år. Här finns även alla dina värdebesked sedan 2013-12-31 samlade.

Du hittar också din pensionsgrundande lön, som din arbetsgivare rapporterat till oss.

När du närmar dig pensionering kan du anmäla uttag av din tjänstepension här.

Har du en pågående anställning inom Svenska kyrkan ska eventullt din arbetgsivare ansöka om en del av din tjänstepension, stäm av detta med din arbetsgivare vid pensionering.

 

Minpension.se

Svar:

Om du tillhör pensionsavtalet TPA18 Svenska kyrkan så finns inte möjlighet att beräkna en prognos.
I ditt senaste värdebesked ser du aktuellt värde och prognos på din tjänstepension från Kyrkans pensionskassa.

Svar:

Du loggar in på www.minpension.se med hjälp av personlig kod från Pensionsmyndigheten, BankID eller med hjälp av e-legitimation. När du har registrerat dig och godkänt villkoren för minpension.se kan du se dina uppgifter. När dina pensionsuppgifter är uppdaterade skickar minpension.se ett mejl till dig.

Svar:

Du kan se dina aktuella värden för allmän pension, tjänstepension och eventuellt eget sparande. Du kan också se en prognos på hur stor din samlade pension kan bli.

Svar:

Nej, sammanställningen på Minpension.se är kostnadsfri.

Nyanställd

Svar:

Rapportering av en nyanställd sker antingen vid årsrapporteringen eller så kan du gå in och registrera nyanställda direkt i SKAPA.

Pensionsanmälan – arbetsgivare

Svar:

Alla ansökningar om pension ska göras minst två månader i förväg.

Du som arbetsgivare anmäler uttag av den förmånsbestämda tjänstepensionen och intjänad pensionsrätt till Kyrkans pensionskassa via SKAPA-systemet.

Den avgiftsbestämda tjänstepensionen ansöker den anställde själv om.

Den som inte längre har en pågående anställning inom Svenska kyrkan anmäler själv uttag av hela tjänstepensionen till Kyrkans pensionskassa.

Pensionsgrundande lön och anställning

Svar:

Skicka in den pensionsgrundande lönen via mejl eller post till kundservice.

Svar:

Alla arbetstagare skall rapporteras till Kyrkans pensionskassa. Uppdragstagare omfattas inte av rapporteringsskyldigheten.

Det kan ibland vara svårt att skilja mellan arbetstagare och uppdragstagare. I flera rättsfall har man försökt klarlägga om en person bör hänföras till den ena eller andra gruppen. Den avgörande skillnaden i bedömningen är att arbetstagare utför arbete eller bedriver en rörelse.

För ett arbetstagarförhållande gäller att:

1. Arbete utförs för annan som utövar ledning och kontroll i fråga om tid, plats och sättet att utföra arbetsuppgifter.

2. Lön utbetalas för kalendermånad eller per timme.

3. Arbetet är varaktigt eller har kortvarig karaktär. Exempel på det senare är kyrkomusiker som arbetar vid en enstaka förrättning eller gudstjänst.

Med uppdragstagare förstås den som utför arbete för annans räkning utan att ett anställningsförhållande föreligger. Ersättning för arbetet är att hänföra till rörelseinkomst och omfattar både kostnader för verktyg och material t ex hantverkare av olika slag och sådana som åtar sig arbete på entreprenad.

Ytterligare exempel på uppdragstagare är förtroendevalda såväl ordförande som ledamot i kyrkliga styrelser och nämnder.

Ovanstående beskrivning kan ge vägledning vid bedömning om en person är arbetstagare eller uppdragstagare. Beskrivningen är på intet sätt uttömmande. En helhetsbedömning måste göras i varje enskilt fall.

Har du ytterligare frågor om gränsdragningen mellan uppdragstagare och anställda kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Svar:

På vissa nyanställda som vi ska beräkna en förmånsbestämd ålderspension, behöver vi uppgift om den överenskomna lönen vid anställningens början samt eventuella tillägg. Dessa uppgifter ligger till grund för beräkningen av pensionsunderlaget, fram tills att vi istället kan använda inrapporterade helårslöner.

Uppgifterna registreras direkt i SKAPA. I menyn till vänster hittar ni Överenskommen lön. Under ”registrera Ök lön” hittar ni de arbetstagare som vi behöver uppgift på. Under ”Visa Ök Lön” kan ni se de arbetstagare som har fått uppgiften registrerad sedan tidigare. Uppgiften som behövs är:

• Överenskommen lön – den lön som ni kom överens med den nyanställde vid anställningstidpunkten, beräknad per månad.

• Tillägg – alla utbetalda pensionsgrundande tillägg från och med anställningstidpunkten och 12 månader framåt.

Svar:

Detta ska räknas med i pensionsgrundande lön:

• Beredskapsersättning

• Fasta lönetillägg

• Fyllnadslön

• Färdtidsersättning

• Lägerersättning

• Månadslön

• OB-ersättning

• Semesterdagstillägg

• Semesterersättning

• Semesterlönetillägg

• Tillägg vid förskjuten arbetstid

• Timlön

• Övertidsersättning

• Prosttillägg och tillägg i samband med att en präst är vikarierande/ställföreträdande kyrkoherde.


Den pensionsgrundande lönen påverkas inte av:

• Arbetsskada eller arbetsolycksfall

• Föräldraledighet enligt lag:

1. Hel ledighet för kvinnan sju veckor före och efter beräknad förlossning

2. Hel ledighet till dess att barnet är 1,5 år

3. Hel- eller deltidsledighet med föräldrapenning

4. Deltidsledighet utan föräldrapenning upp till 25 % av normal arbetstid tills barnet är 8 år

5. Ledig med föräldrapenning för tillfällig vård av barn

6. Hel- eller deltidsledighet för förälder till ett barn som har helt vårdnadsbidrag

• Sjukdom – när arbetsgivaren betalar sjuklön eller när försäkringskassan betalar sjukpenning. (Då försäkringskassan beviljar sjukersättning skall den pensionsgrundande lön minskas.)

• Ledighet på grund av fackligt förtroendeuppdrag


Detta räknas inte med i pensionsgrundande lön:

• Beklädnadsersättning

• Telefonersättning

• Åkningsanslag

• Kostförmån

• Bilersättning

• Arvoden

• Övriga skattepliktiga förmåner


Detta minskar den pensionsgrundande lönen:

• Bruttolöneavdrag för dator


Följande ledigheter minskar den pensionsgrundande lönen:

• Värnpliktstjänstgöring

• Vård av närstående

• Obetald semester

• Tjänstledighet – om ledigheten inte är kopplad till föräldraledighetslagen

• Ledighet då försäkringskassan betalar sjukersättning (vid frånvaro med sjukpenning skall pensionsgrundande lön inte minskas).

Svar:

Följande befattningar omfattas av Kommunals avtalsområde (det vill säga, de befattningar som inte anges nedan utgör tjänstemannabefattningar):

• Fritids/ungdomsledare

• Barntimmeledare

• Kyrkvaktmästare

• Kyrkogårdsarbetare

• Församlingshemsvärd/husmor

• Städare

• Krematorievaktmästare

• Annan arbetstagare med servicetekniska uppgifter

Pensionskapital

Svar:

Det garanterade pensionskapitalet kan inte minska.

Svar:

Nej, enligt Svensk kyrkans kollektivavtal är det inte möjligt. Ditt pensionskapital förvaltas av Kyrkans pensionskassa.

Svar:

Nej, pensionsavtalet innehåller enbart möjlighet till traditionell pensionsförvaltning.

Svar:

Eftersom pensioner är långsiktigt tycker vi att det är viktigt med säkra placeringar i räntebärande papper som bas och en mindre del i aktier. Du kan läsa mer om vår kapitalförvaltning här.

SKAPA

Svar:

Du som arbetsgivare uppdaterar själv era kontaktuppgifter i SKAPA. Kontaktuppgifterna hittar du vid Översikt, direkt när du har loggat in till SKAPA.

Kontrollera att det finns aktuell adressuppgift och kontaktperson. Det är viktigt att era kontaktuppgifter är rätt i SKAPA så att vi på Kyrkans pensionskassa kan nå er med information, både via e-post och brev.

Svar:

SKAPA är det IT-system som hanterar kyrkans tjänstepensioner och finns tillgängligt för alla kyrkliga arbetsgivare som en del av Kyrknätet.

För att få tillgång till SKAPA krävs:

• Att du tilldelas behörighet och lösenord av den som är behörighetsansvarig i församlingen/pastoratet.

• Att du har tillgång till Kyrknätet.

Behörighet för närstående organisationer
Arbetsgivare som är närstående organisationer har möjlighet att få tillgång till Svenska kyrkans gemensamma IT-system och därmed ansluta sig till SKAPA. För att få tillgång till SKAPA måste ni ansluta er till Kyrknätet via en lösenordsdosa som kopplar upp sig via VPN. Detta beställer ni i beställningsportalen BAS. Vid beställning kontaktar ni Svenska kyrkans kanslistöd eller går in på http://internwww.svenskakyrkan.se/Kanslistöd/vpn-installation.

Behörighet för servicebyråer

För att kunna använda SKAPA krävs tillgång till Svenska kyrkans intranät, Kyrknätet. För att en servicebyrå, som sköter löne- och pensionsadministrationen till församlingar och pastorat, ska få tillgång till detta nät krävs:

• Kyrknätets VPN singelanslutning med tillhörande lösenordsdosa.

• Att handläggare på servicebyrån tilldelas behörighet av församlingen/pastoratet att se och registrera uppgifter i systemet.

Det är alltid församlingen eller pastoratet som beställer anslutningen till Kyrknätet och lösenordsdosan. Församlingen/pastoratet är därmed ansvarig för att servicebyrån följer Kyrknätets regelverk och policys i form av exempelvis krav på virusskydd, säkerhet för åtkomst med mera. Vid frågor rörande Kyrknätet, kontakta Kanslistöd 018-16 97 00.

Svar:

SKAPA är en del av Kyrkans gemensamma IT-system, det är därför den som är behörighetsansvarig i din församling/ditt pastorat, som sköter behörigheten även till SKAPA.

TPA18 Svenska kyrkan

Svar:

Du som är anställd i Svenska kyrkan och född 1959 eller senare omfattas av pensionsavtalet TPA18 Svenska kyrkan, vissa undantag finns.

 

Svar:

Personer som är född 1959 och senare omfattas av det nya pensionsavtalet TPA18 Svenska kyrkan. Pensionsavsättning görs med 4,5% på lön under 7,5 inkomstbasbelopp och 30% på lön över 7,5 inkomstbasbelopp.
Anställda som har en pågående sjukersättning före 2018 omfattas av KAP-KL eller tidigare avtal inom Svenska kyrkan.

 

 

Värdebesked

Svar:

I och med det nya avtalet TPA18 Svenska kyrkan benäms avgiftsbestämd tjänstepension som premiebestämd ålderspension. För dig som är kvar på KAP-KL Svenska kyrkan heter förmånen fortfarande avgiftsbestämd tjänstepension.

Svar:

Vi avrundar alla prognosbelopp till jämna 100 kronor. Därför kan prognosbeloppet på grund av avrundningen vara lägre än det aktuella värdet.

En intjänad pensionsrätt före 2000/1998 är färdigintjänad och förändras bara med inkomstbasbeloppet tills du går i pension. Eftersom vi räknar prognosen i dagens penningvärde tar vi inte hänsyn till inkomstbasbeloppets utveckling.

Svar:

Premierna för den premiebestämda tjänstepensionen beräknas utifrån den rapporterade lönen och anställningstiden från din arbetsgivare.
En hög lön under en kort anställningsperiod ger höga premier och hög prognos. Efterföljande helårsanställning kan ge en lägre prognos.

Svar:

Aktuellt värde visar hur mycket du tjänat in till din tjänstepension fram till och med 31 december föregående år. Prognosen visar i stället vad din tjänstepension kan bli om du arbetar kvar fram tills du fyller 65 år (eller 67 om du redan fyllt 65).

Svar:

Du kan se löneväxlade eller kompletterande premier på Mina sidor.

Svar:

Om du har ett litet pensionskapital när du går i pension kan vi betala ut det som ett engångsbelopp. Du kan inte flytta ditt pensionskapital till annan pensionsförvaltare eller skänka det till organisationer.

Svar:

Du som omfattas av pensionsavtalet TPA18 Svenska kyrkan kan ha ett fribrev intjänat från tidigare avtal KAP-KL Svenska kyrkan. Det gäller dig som tidigare hade en livränta/förmånsbestämd tjänstepension.

Svar:

Du som har arbetat i utlandet en längre tid har inte rätt till allmän pension på samma sätt som om du hade arbetat i Sverige. För att du inte ska förlora på att arbeta utomlands har Svenska kyrkan tecknat en speciell försäkring för dig, som täcker upp det du förlorar i allmän pension och ger dig en pensionsförmån som motsvarar den du skulle fått i tjänstepension.

Från och med 2001 försäkras du hos SPP (BenEx). Före 2001 försäkrades du antingen hos SPV, SPP eller Alecta. Är du osäker vad som gäller för dig? Kontakta personalavdelningen på Kyrkokansliet i Uppsala 018-16 95 00.

Du som är anställd utomlands under kortare tid än ett år försäkras hos Kyrkans pensionskassa. Värdet på din pension finns då med i ditt värdebesked från oss.

Svar:

Alla anställda omfattas av efterlevandepension enligt kollektivavtal. Återbetalningsskydd väljer du själv om du vill ha på ditt premie- eller avgiftsbestämda pensionskapital. Läs mer här.

 

Svar:

För att kunna visa belopp på efterlevandepension behöver du varit anställd minst tre hela år före året innan aktuellt värdebesket skickats ut. Din familj kan ändå ha rätt till en efterlevandepension om du avlider. Vi ser till att din familj får den pension de har rätt till om det händer dig något.

Svar:

Nej. Vi utreder alltid all anställningshistorik när någon avlider. Då kontrollerar vi bland annat om rätt till efterskydd finns. Så även om vi inte kan göra en beräkning på efterlevandepension i ditt värdebesked, så kan du vara lugn, vi ser till så att din familj får den pension den har rätt till om det skulle hända dig något.

Svar:

För att din familj ska få en efterlevandepension när du dör måste du ha en pågående anställning inom Svenska kyrkan. Det finns även ett efterskydd under sex månader efter att man slutat sin anställning. Vi har inte möjlighet att ta hänsyn till efterskyddet i värdebeskedet.

Svar:

Nej, vi tar inte ut någon avgift för det. Men om du inte har återbetalningsskydd får du vara med och dela på så kallade arvsvinster från andra försäkrade. Det kan då innebära att din egen pension ökar.

Visa fler