Investeringar för en bättre värld

De globala utmaningarna är stora. Klimatförändringarna är ett faktum och vatten är en bristvara i många delar av världen. Näringslivet spelar en oerhört viktig roll i arbetet för en mer hållbar värld. Som kapitalägare sporrar vi företag som verkar för miljöhänsyn, mänskliga rättigheter och god affärsetik.

För välfärd och bra miljö

Kyrkans pension investerar både i traditionella fonder och fonder med utpräglat fokus på hållbarhet. Det kan till exempel handla om fonder med inriktning mot förnyelsebar energi.

Det är här viktigt att konstatera att vi som pensionsförvaltare alltid placerar i tillgångar som vi tror ger bästa möjliga avkastning för våra försäkringar. Det finns ingen motsättning mellan att välja bolag som bidrar till hållbar utveckling och god avkastning.

Med fokus på hållbara investeringar

Vår policy för hållbara investeringar innebär att vi strävar efter att undvika investeringar i alkohol, fossil energi, pornografi, spel om pengar, tobak, cannabisprodukter för nöjesbruk samt vapen.

Fokus ligger istället på ansvarsfulla bolag som arbetar aktivt med sociala frågor, miljö och affärsetik. Det kan också handla om bolag som har som affärsidé att ta fram produkter eller tjänster som bidrar till lösningar på några av de stora globala framtidsfrågorna – som klimatförändringarna.

På så sätt kombineras så kallad negativ screening (då bolag och verksamheter väljs bort) och positiv screening (då bolag med väl ett genomtänkt hållbarhetsarbete väljs in).

Exempel på investeringar

  • Generation Investment Management
    I början på 2000-talet, när diskussionerna om klimatförändringar gick som högst, tog klimatkämpen Al Gore initiativ till Generation Investment Management, med den uttalade ambitionen att bevisa att det är möjligt att kombinera god avkastning med krav på hållbart företagande. Kyrkans pension investerar idag i Generations globala portfölj. Där finns företag som på ett gediget sätt integrerat hållbarhetsaspekterna inom sina organisationer. De har både lyckats hantera sina risker och skapa nya möjligheter.
  • Infranode
    Infranode är ett svenskt företag som investerar ansvarsfullt i infrastruktur i Norden. Infranode äger och utvecklar tillgångar inom energi, transport, digital infrastruktur och samhällsfastigheter med en långsiktig horisont.
  • Alder AB
    Alder är ett tillväxtkapitalbolag som vill skapa förutsättningar för nordiska entreprenörer inom miljötekniksektorn att utveckla sina företag snabbare än vad som är möjligt utan externt kapital från en engagerad partner.

Utvärdering ur ett hållbarhetsperspektiv

Våra investeringar utvärderas årligen ur ett hållbarhetsperspektiv. Utvärderingen kallas för screening och under processen betygsätts de underliggande företagens hållbarhetsarbete. Detta sker med hjälp av oberoende professionell aktör inom hållbarhetsområdet. Resultatet av granskningen ligger till grund för en dialog med Kyrkans pensions externa förvaltare. Om dialogen inte leder till önskvärt resultat ska investeringen omprövas. Våra hållbarhetsriktlinjer.

Kyrkans pension är medlemmar i Swesif, Sveriges Forum för Hållbara Investeringar. Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Mer information om Swesif finns på www.swesif.org

Hållbarhetsrisker

Beskrivning av på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbeslut samt hållbarhetsriskernas troliga inverkan på avkastningen

Hållbarhet är en integrerad del av Kyrkans pensions kapitalförvaltning. Vid investeringsbeslut tar tjänstepensionsföreningen, förutom överväganden mellan risk och avkastning, hänsyn till principer för miljö, socialt ansvar och affärsetik, så kallade hållbarhetsfaktorer.

Kyrkans pension ska, så långt är relevant och möjligt, beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i investeringsverksamheten. Bedömningen av när en sådan negativ konsekvensanalys är genomförbar och relevant, beror i första hand på tillgänglighet av ESG-data. Den tillgängliga datakvaliteten på marknaden är för närvarande bristfällig för många av de finansiella produkter som Kyrkans pension investerar i. För det fall tillgänglig ESG-data är av tillräckligt god kvalitet kommer tjänstepensionsföreningen att utföra en fördjupad analys av investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser (due diligence).

Givet att Kyrkans pensions förvaltning är utlagd på externa kapitalförvaltare ska tjänstepensionsföreningen ställa krav på, och följa upp, att valda förvaltare har kompetens och resurser att identifiera hållbarhetsrisker i sitt val av underliggande investeringar. Kyrkans pension lägger vid valet av externa förvaltare stor vikt vid förvaltarens förmåga och villighet att ta hänsyn till olika risker och möjligheter kopplade till hållbarhet. Innan en ny förvaltare kontrakteras måste denna svara på ett antal frågor relaterade till bland annat hur denne integrerar hållbarhetsaspekter i sin investeringsprocess, vilka resurser aktören har inom hållbarhetsområdet och hur aktören tar hänsyn till klimatrelaterade risker och möjligheter. Samtliga dessa frågor måste besvaras på ett tillfredsställande sätt innan avtal tecknas och svaren på dessa hållbarhetsrelaterade frågor utgör dessutom ett viktigt kriterium i selekteringsprocessen. Vidare granskas portföljen årligen utifrån uppställda hållbarhetsrelaterade principer och kriterier vilket kan resultera i en fortsatt dialog med förvaltarna. Om dialogen inte leder till önskvärt resultat ska investeringen omprövas. Med redan kontrakterade förvaltare förs även en löpande dialog i syfte att kontrollera och följa upp deras hållbarhetsarbete. Detta arbete rapporteras och redovisas med viss frekvens utifrån ett mål att vara tydliga och transparenta.

Kyrkans pension exkluderar dessutom enligt vissa specifika kriterier vissa produkter och branscher för att ytterligare minimera hållbarhetsriskerna i portföljen. Branscher som exkluderas är fossil energi, alkohol, tobak, pornografi, kontroversiella vapen, vapen och krigsmateriel, spel om pengar och cannabis. Utöver att exkludera enligt specifika kriterier arbetar Kyrkans pension proaktivt för att säkerställa kännedom (”due diligence”) om vilka negativa konsekvenser olika investeringsbeslut kan leda till utifrån hållbarhetsfaktorer. Kyrkans pension strävar efter att följa internationellt erkända standarder för due diligence och rapportering när dessa etableras och Kyrkans pension följer utvecklingen löpande. Kyrkans pension har även förbundit sig att följa erkända uppförandekoder.

Kyrkans pension har för avsikt att lämna information om investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för en hållbar utveckling, enligt Disclosureförordningens Artikel 4 och i enlighet med de tekniska standarder som tagits fram med mer detaljerade krav kring hur denna information och rapportering ska se gå till och se ut.

Kyrkans pensions nuvarande bedömning är att framtida avkastning inte går att förutspå men att trenden mot mer hållbara investeringar med största sannolikhet kommer fortsätta. Användandet av hållbarhetsrelaterade faktorer under investeringsanalysen, vid sidan av traditionella finansiella sådana, ökar sannolikheten för en god riskjusterad avkastning, om också arbetet med att integrera hållbarhetsfaktorer i investeringsbeslut sker löpande och på ett systematiskt sätt.