Vår kapitalförvaltning i siffror

Här kan du läsa om vår avkastning och solvens vid det senaste årsskiftet.

Bland finansiella rapporter hittar du vår Årsredovisning för 2019.

Avkastning

Hur stor avkastningen på dina pensionspengar blir beror på i vilka tillgångsslag vi placerat, fördelningen mellan räntebärande värdepapper, aktier, alternativa placeringar och fastigheter och utvecklingen på de finansiella marknaderna. Läs mer om vår strategi för placeringar här.

Totalavkastning

Totalavkastningen är ett mått som beskriver summan av värdeförändring och direktavkastning (till exempel aktieutdelning och ränteutbetalningar) på pensionskassans tillgångar. Kyrkans pensions totalavkastning för 2019 var 16,2 %. Den genomsnittliga totalavkastningen för övriga pensionsförvaltare var 12,5 %.

(Källa: Svensk Försäkrings branschstatistik).

Tabellen nedan visar hur 100 kr har förräntats sedan pensionskassan startade och fram till och med 2019.

I tabellen nedan ser du Kyrkans pensions tillgångsfördelning och avkastning.


Solvens

Solvensgraden är det viktigaste måttet på finansiell styrka hos en pensionsförvaltare. Solvensgraden visar marknadsvärdet av pensionskassans tillgångar i förhållande till värdet av totalt garanterade pensioner.

Pensionskassans solvens uppgick till 194 % (178 %) vid periodens utgång. Under de senaste fem åren har solvensgraden varierat mellan 166 % och 194 %. En hög solvensgrad innebär att pensionskassan har en bra buffert.

 

Kollektiv konsolideringsnivå

Den kollektiva konsolideringsnivån är ett mått på förhållandet mellan marknadsvärdet av Kyrkans pensions tillgångar och det sammanlagda värdet av våra åtaganden. En kollektiv konsolideringsnivå över 100 % visar att värdet på samlande fördelningsbara tillgångar är högre än värdet av samtliga åtagande (både garanterade och fördelad återbäring).

Den samlade kollektiva konsolideringsnivån var den 31 december 151 % (150 %).


Förvaltat kapital

Pensionskassans förvaltade kapital uppgick till 21 836 miljoner kronor den 31 december 2019.