Fördelningen av tillgångar är viktig

Kyrkans pensionskassa placerar kapitalet i fyra olika tillgångsslag. Fördelningen av tillgångarna är viktigt eftersom pensionskassan ska leverera så bra avkastning som möjligt till begränsad risk. Den största delen är räntebärande värdepapper, därefter i storleksordning aktier, fastigheter och alternativa placeringar.

Pensionskassans placeringstillgångar är uppdelade i skuldtäckningsportfölj och portfölj med fria tillgångar. Här kan du läsa mer om strategin bakom denna uppdelning.

Uppgifterna avser 2019-12-31


Räntebärande värdepapper

Räntebärande värdepapper står för 40 procent av Kyrkans pensionskassas placeringar. Det är placeringar med låg risk, som ligger i skuldtäckningsportföljen. Pensionskapital som ska betalas ut inom kort placeras i obligationer med kortare löptid, och pensionskapital som ska betalas ut långt fram i tiden i obligationer med längre löptid. För att sprida risken placerar pensionskassan i olika typer av obligationer. Dessa är:

 • svenska staten och kommuner
 • svenska bostadsinstitut
 • övriga emittenter

Uppgifterna avser 2019-12-31

En stor del av pensionskassans ränteportfölj består av så kallade bostadsobligationer (egentligen säkerställda lån till svenska bostadsinstitut). Syftet med att placera i dessa typer av obligationer är att kredit

värdigheten är bättre än för till exempel företagsobligationer. Pensionskassan har placeringar i Stadshypotek, Swedbank Hypotek, Nordea Hypotek, SEB Bolån och Landshypotek.

Företagsobligationer med någon form av statligt ägande står för nästan hälften av värdet av pensionskassans företagsobligationer. Några exempel på pensionskassans placeringar i företagsobligationer där svenska staten äger bolaget är:

 • Akademiska hus – erbjuder lokaler till universitet och högskolor.
 • Sveaskog – Sveriges största skogsägare som säljer timmer, massaved och biobränsle. Gör markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser.
 • Specialfastigheter – äger och förvaltar exempelvis kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Det är speciella verksamheter som ställer höga krav, inte minst på säkerhet.

Aktier

Aktier är pensionskassans näst största tillgångsslag och ligger i portföljen med fria tillgångar. Aktieplaceringar görs endast i aktiefonder. Aktier är uppdelade i svenska och utländska aktier. Den 31 december 2019 bestod aktieportföljen av 31 procent svenska aktier och 69 procent utländska aktier.

Pensionskassan placerar i följande svenska aktiefonder:

 • Nordea Swedish Stars – 15% – är en aktiefond som placerar på den svenska aktiemarknaden. Urvalet av aktier i fonden baseras på en kombination av finansiell analys och ESG-analys, det vill säga analys av hur bolagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik. Endast bolag som på ett bra sätt hanterar sina ESG-risker och möjligheter samt är intressanta ur ett finansiellt perspektiv blir aktuella för fonden att investera i. Läs mer om Nordea Swedish Stars.
 • SEB Hållbarhetsfond Sverige Index – 16% – fonden placerar i aktier och aktierelaterade värdepapper som handlas på Stockholmsbörsen. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Kriterierna är baserade på internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Fokus läggs på att handla aktier på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och teamet eftersträvar att undvika ta risk gentemot jämförelseindex. Läs mer om SEB Hållbarhetsfond Sverige Index.

Pensionskassan placerar i följande utländska aktiefonder:

 • Generation IM Global Equity Fund – 27% – är aktivt förvaltad med en koncentrerad portfölj (30-60 innehav) och placerar i globala aktier. Förvaltaren integrerar hållbarhetsaspekten med den finansiella analysen och strävar efter en långsiktig värdestegring på kapitalet. Fonden har inget uttalat jämförelseindex. Läs mer om Generation IM Global Equity Fund.
 • SEB Hållbarhetsfond Global Index – 25% – är en indexfond med etisk placeringsinriktning som investerar i aktier över hela världen, och vars mål är att spegla utvecklingen i Socially Responsible Index on MSCI All Country World Index. Läs mer om SEB Hållbarhetsfond Global Index.
 • Generation IM Asia Fund – 4% – är aktivt förvaltad med en koncentrerad portfölj (15-30 innehav) och placerar i asiatiska och Asien-exponerade företag. Förvaltaren integrerar hållbarhetsaspekten och den finansiella analysen och strävar efter en långsiktig värdestegring på kapitalet. Fonden har inget uttalat jämförelseindex. Läs mer om Generation IM Asia Fund.
 • SPP Global Plus – 8% – är en fossilfri, indexnära global aktiefond, som investerar brett i olika branscher på de utvecklade aktiemarknaderna.  Fonden optimerar urvalet av bolag som rankas högt inom hållbarhet baserat på en modell för hållbarhetsranking. Läs mer om SPP Global Plus.
 • SPP Emerging Markets Plus – 5 % – är en fossilfri, indexnära aktiefond som investerar brett i olika branscher på tillväxtmarknaderna. Fonden har fokus på bolag med hög hållbarhet och kan investera upp till 10 procent av fondens medel i bolag med koncentration på hållbara lösningar, såsom bolag inom förnybar energi. Läs mer om SPP Emerging Markets Plus

Uppgifterna avser 2019-12-31


Fastigheter

Pensionskassans placeringar i fastigheter sker indirekt via Fastighets AB Stenvalvet och SPP Fastigheter AB. Tillgångarna utgjorde den 31 december 2019 drygt 14 % av den totala portföljen.

Stenvalvet äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter. Målet är en långsiktig investering med möjlighet till god avkastning och samtidigt att bidra till utvecklingen av en bra och välfungerande samhällsservice. Stenvalvet är i dag en etablerad aktör på den svenska marknaden för samhällsfastigheter. Totalt förvaltar man ett hundratal fastigheter med en area på cirka 600 000 kvadratmeter och ett sammanlagt marknadsvärde som uppgick per den 31 december 2019 till cirka 12 miljarder.

SPP fastigheter erbjuder en diversifierad portfölj bestående av kontorsfastigheter, hotell och bostadsfastigheter med en geografisk spridning. Grundläggande investeringsfilosofi är en diversifierad portfölj inom segment och regioner med hyresgäster och kontraktsstrukturer som bedöms vara attraktiva. Fastigheterna ska vara i goda lägen med en attraktiv layout och ha en långsiktig investeringshorisont.

Stabil avkastning är en viktig faktor och målsättningen är att sätta samman en portfölj som ger en god stabilitet även i sämre konjunkturer. SPP Fastigheter har totalt 48 fastigheter med en uthyrningsbar yta på drygt 300 000 kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgick per den 31 december 2019 till cirka 12 miljarder kronor.


Alternativa placeringar

Även alternativa placeringar ligger i portföljen med fria tillgångar. Tillgångarna utgjorde den 31 december 2019 drygt 7 % av den totala portföljen. Pensionskassans utgångspunkt för investeringar inom alternativa placeringar är främst att utjämna volatiliteten (svängningarna) på den förväntade avkastningen. På det sättet sänks vår finansiella risk och samtidigt höjs vår förväntade långsiktiga avkastning, detta till samma eller lägre risk än aktier. Exempel på investeringar är miljöteknikfonden Alder och räntehedgefonden Nordkinn.