Investeringar för en bättre värld

De globala utmaningarna är stora. Klimatförändringarna är ett faktum och vatten är en bristvara i många delar av världen. Näringslivet spelar en oerhört viktig roll i arbetet för en mer hållbar värld. Som kapitalägare sporrar vi företag som verkar för miljöhänsyn, mänskliga rättigheter och god affärsetik.

För välfärd och bra miljö

Kyrkans pension investerar både i traditionella fonder och fonder med utpräglat fokus på hållbarhet. Det kan till exempel handla om fonder med inriktning mot förnyelsebar energi.

Det är här viktigt att konstatera att vi som pensionsförvaltare alltid placerar i tillgångar som vi tror ger bästa möjliga avkastning för våra försäkringar. Det finns ingen motsättning mellan att välja bolag som bidrar till hållbar utveckling och god avkastning.

Med fokus på hållbara investeringar

Vår policy för hållbara investeringar innebär att vi strävar efter att undvika investeringar i alkohol, fossil energi, pornografi, spel om pengar, tobak, cannabisprodukter för nöjesbruk samt vapen.

Fokus ligger istället på ansvarsfulla bolag som arbetar aktivt med sociala frågor, miljö och affärsetik. Det kan också handla om bolag som har som affärsidé att ta fram produkter eller tjänster som bidrar till lösningar på några av de stora globala framtidsfrågorna – som klimatförändringarna.

På så sätt kombineras så kallad negativ screening (då bolag och verksamheter väljs bort) och positiv screening (då bolag med väl ett genomtänkt hållbarhetsarbete väljs in).

Exempel på investeringar

  • Generation Investment Management
    I början på 2000-talet, när diskussionerna om klimatförändringar gick som högst, tog klimatkämpen Al Gore initiativ till Generation Investment Management, med den uttalade ambitionen att bevisa att det är möjligt att kombinera god avkastning med krav på hållbart företagande. Kyrkans pension investerar idag i Generations globala portfölj. Där finns företag som på ett gediget sätt integrerat hållbarhetsaspekterna inom sina organisationer. De har både lyckats hantera sina risker och skapa nya möjligheter.
  • Alder AB
    Alder är ett tillväxtkapitalbolag som vill skapa förutsättningar för nordiska entreprenörer inom miljötekniksektorn att utveckla sina företag snabbare än vad som är möjligt utan externt kapital från en engagerad partner.

Utvärdering ur ett hållbarhetsperspektiv

Våra investeringar utvärderas årligen ur ett hållbarhetsperspektiv. Utvärderingen kallas för screening och under processen betygsätts de underliggande företagens hållbarhetsarbete. Detta sker med hjälp av oberoende professionell aktör inom hållbarhetsområdet. Resultatet av granskningen ligger till grund för en dialog med Kyrkans pensions externa förvaltare. Om dialogen inte leder till önskvärt resultat ska investeringen omprövas. Våra hållbarhetsriktlinjer.

Kyrkans pension är medlemmar i Swesif, Sveriges Forum för Hållbara Investeringar. Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Mer information om Swesif finns på www.swesif.org