Så styrs kyrkans pension

Fullmäktige

Fullmäktige är Kyrkans pensions högsta beslutande organ och representerar både anställda och arbetsgivare. Här har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) och de anställdas fackförbund lika många platser (7 var). Ordföranden är gemensamt utsedd av SKAO och facken. Mandatperioden är två år.

Fullmäktige väljer styrelse och beslutar bland annat om stadgar, budget och årsredovisning.

Christina Rogestam, ordförande sedan 2006

Gör: Aktiv pensionär, ordförande Fastighets AB Balder
Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef Akademiska Hus, Generaldirektör Statens Invandrarverk, Universitetsdirektör Göteborgs universitet, styrelseledamot i Kyrkans pension 1999-2013
Utbildning: Fil. kand. Göteborgs Universitet (statskunskap, nationalekonomi, sociologi)
Utsedd av: Parterna gemensamt

Ewa Engman Zappalá

Gör: Administrativ chef Solna Församling
Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Cecilia Herm

Gör: Förhandlingschef Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Karin Andersson

Gör: Stiftsdirektor Karlstads stift
Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Camilla Ruben

Gör: Stiftsdirektor Växjö stift
Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Ulrika Cedgård

Gör: Administrativ chef Skara stift
Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Eva-Marie Lennartsson

Gör: Personalchef Svenska kyrkan i Örebro
Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jonas Ransgård

Gör: Göteborg stift
Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Anette Gardell

Gör: Krematoriemästare/föreståndare Visby Domkyrkoförsamling, Kommunal Öst
Utsedd av: Svenska Kommunalarbetareförbundet

Mahlin Bergman

Gör: Barntimmeledare Södra Ölands pastorat, avdelningsordförande Kommunal Sydost
Utsedd av: Svenska Kommunalarbetareförbundet

André Berg

Gör: Kommunal Västerbotten
Utsedd av: Svenska Kommunalarbetareförbundet

Bror Holm

Gör: Kyrkoherde Selångers församling, förbundsordförande Kyrkans akademikerförbund
Utsedd av: Kyrkans Akademikerförbund

Annika Svensson

Gör: Förbundsstyrelseledamot Kyrkans akademikerförbund
Utsedd av: Kyrkans Akademikerförbund

Helene Fyhr Abrahamsson

Gör: Församlingspedagog Växjö Maria församling, ordförande Vision Svenska kyrkan Växjö stift
Utsedd av: Vision

Nils-Gunnar Karlson

Gör: Förbundsordförande Kyrkomusikernas riksförbund
Utsedd av: Lärarförbundet


Styrelsen

Styrelsen består av sex ledamöter och lika många ersättare. Tre av ledamöterna utses av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, varav en är ordförande. Övriga tre ledamöter utses av de fackliga organisationerna, varav en är vice ordförande. Styrelsens mandatperiod är två år.

Styrelsen svarar bland annat för att kapitalförvaltningen har en tillförlitlig finansiell rapportering och att verksamheten följer lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. Styrelsen beslutar i strategiska frågor och fastställer investeringsriktlinjerna.

Ordinarie ledamöter

Dag Klackenberg, ordförande

Gör: Styrelseuppdrag
Arbetslivserfarenhet: VD Svensk Handel, Expeditionschef Utrikesdepartementet
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, Jur. kand. Stockholms Universitet, Aspirantutbildning, Utrikesdepartementet
Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Invald: 2013

Inger Hjärtström, vice ordförande och AU-ledamot

Gör: Pensionär
Arbetslivserfarenhet: Ombudsman Svenska Kommunalarbetareförbundet
Utbildning: Arbetsrättsutbildning Lunds universitet, Undersköterskeutbildning, Gymnasium samhällsvetenskaplig linje
Utsedd av: Kommunal
Invald: 2007

Birgitta Ödmark, AU-ledamot

Gör: Vd Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Arbetslivserfarenhet: Stiftsdirektor Stockholms stift (2003–2019), Stiftsjurist (Prästlönetillgångar) Stockholms stift (1989-2003)
Utbildning: Jur.kand. examen, Uppsala universitet 1988
Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Invald: 2021

Anders Blom

Gör: Stiftspedagog Svenska kyrkan i Skara stift
Arbetslivserfarenhet: Församlingspedagog och Fritidspedagog.
Utbildning: Församlingspedagog utbildning, Fritidspedagog utbildning.
Utsedd av: Vision
Invald: 2015

Helén Ottosson Lovén

Gör: Generalsekreterare Trossamfundet Svenska kyrkan på nationell nivå
Arbetslivserfarenhet: Ekonomi- och finanschef Trossamfundet Svenska kyrkan på nationell nivå, Ekonomichef Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet, Revisor/Administrativ chef Ernst & Young AB
Utbildning: Juris kandidatexamen Uppsala universitet
Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Invald: 1999

Kent Österdahl

Gör: Kyrkoherde Klinte pastorat
Arbetslivserfarenhet: Komminister och pastorsadjunkt Visby domkyrkoförsamling
Utbildning: Kandidatexamen Religionsvetenskaplig linje Uppsala universitet, Pastoralteologisk utbildning Svenska kyrkans Pastoralinstitut i Uppsala
Utsedd av: Kyrkans Akademikerförbund
Invald: 2016

Suppleanter

Frida Abenius
Hans Eklund
Johan Engvall
Sven-Ingvar Holmgren
Helén Källholm
Stig Persson

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet består av tre ledamöter: Dag Klackenberg, styrelsens ordförande, Inger Hjärtström, vice ordförande och Birgitta Ödmark, ordinarie ledamot i styrelsen.

Arbetsutskottet bereder ärenden till styrelsen, beslutar om inträde för nya arbetsgivare som är närstående till Svenska kyrkan och utgör Överprövningsnämnd för Kyrkans pension. Styrelsen har även delegerat vissa frågor inom kapitalförvaltningsområdet till arbetsutskottet.


Ersättningskommitten

Ersättningskommitten består av tre ledamöter. SKAO och facken utser en ledamot var och den tredje ledamoten är fullmäktiges ordförande.

Ersättningskommittens uppgift är att ta fram förslag på hur mycket fullmäktige, styrelsen och de förtroendevalda revisorerna ska ha i arvode för sitt arbete. Detta för att undvika att styrelseledamöterna lämnar förslag om sina egna arvoden. Beslut fattas av fullmäktige.

När det gäller ersättning till vd är det styrelsen som fattar beslut. Hur mycket övriga anställda ska ha i ersättning beslutar vd i samråd med styrelsens ordförande. Läs mer i Riktlinjer för ersättningar.


Ersättningssystem anställda

Kyrkans pension tillämpar enbart fast ersättning till sina anställda. Därtill ska ersättningar vara förenliga med en sund och effektiv riskhantering, inklusive beaktande av hållbarhetsrisker.