Så styrs kyrkans pensionskassa

Fullmäktige

Fullmäktige är Kyrkans pensionskassas högsta beslutande organ och representerar både anställda och arbetsgivare. Här har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) och de anställdas fackförbund lika många platser (7 var). Ordföranden är gemensamt utsedd av SKAO och facken. Mandatperioden är två år.

Fullmäktige utser styrelse och beslutar bland annat om stadgar, budget och årsredovisning.

Christina Rogestam, ordförande

Gör: Aktiv pensionär, styrelseledamot Stenvalvet, ordförande Fastighets AB Balder
Född: 1943
Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef Akademiska Hus, Generaldirektör Statens Invandrarverk, Universitetsdirektör Göteborgs universitet
Utbildning: Fil. kand. Göteborgs Universitet (stadskunskap, nationalekonomi, sociologi)
Utsedd av: Parterna gemensamt

Roland Rova

Gör: Kanslichef Kiruna pastorat
Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kerstin Abelsson

Gör: Kanslichef Österhaninge församling
Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Ewa Engman Zappalá

Gör: Administrativ chef Solna församling
Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Ylva Wåhlin

Gör: Chefsjurist Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Bertil Burén

Gör: Ledamot i kyrkorådet och kyrkofullmäktige Vännäs-Bjurholms pastorat, revisor Luleå stift, före detta kanslichef Umeå pastorat
Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Eva-Maria Karlsson

Gör: Stiftsdirektor Luleå stiftskansli
Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Camilla Ruben

Gör: Kanslichef Norrköpings pastorat
Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Anette Gardell

Gör: Krematoriemästare/föreståndare Visby Domkyrkoförsamling, Kommunal Öst
Utsedd av: Svenska Kommunalarbetareförbundet

Mahlin Bergman

Gör: Barntimmeledare Södra Ölands pastorat, avdelningsordförande Kommunal Sydost
Utsedd av: Svenska Kommunalarbetareförbundet

Robert Eriksson

Gör: Kyrkogårdsförman Forsa-Högs församling
Utsedd av: Svenska Kommunalarbetareförbundet

Bror Holm

Gör: Kyrkoherde Selångers församling, förbundsordförande Kyrkans akademikerförbund
Utsedd av: Kyrkans Akademikerförbund

Daniel Lindén

Gör: Präst och enhetschef för präster och musiker Köpingsbygdens och Malma församlingar, vice förbundsordförande Kyrkans akademikerförbund
Utsedd av: Kyrkans Akademikerförbund

Helene Fyhr Abrahamsson

Gör: Församlingspedagog Växjö Maria församling, ordförande Vision Svenska kyrkan Växjö stift
Utsedd av: Vision

Ingela Sjögren

Gör: Förbundsordförande Kyrkomusikernas riksförbund
Utsedd av: Lärarförbundet


Styrelsen

Styrelsen består av sex ledamöter och lika många ersättare. Tre av ledamöterna utses av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, varav en är ordförande. Övriga tre ledamöter utses av de fackliga organisationerna, varav en är vice ordförande. Styrelsens mandatperiod är två år.

Styrelsen svarar bland annat för att kapitalförvaltningen har en tillförlitlig finansiell rapportering och att verksamheten följer lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. Styrelsen beslutar i strategiska frågor och fastställer placeringsriktlinjerna.

Ordinarie ledamöter

Dag Klackenberg, ordförande

Gör: Riksdagsledamot, styrelseuppdrag
Född: 1948
Arbetslivserfarenhet: VD Svensk Handel, Expeditionschef Utrikesdepartementet
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, Jur. kand. Stockholms Universitet, Aspirantutbildning, Utrikesdepartementet
Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Invald: 2013


Inger Hjärtström, vice ordförande och AU-ledamot

Gör: Ombudsman
Född: 1957
Arbetslivserfarenhet: Ombudsman Svenska Kommunalarbetareförbundet
Utbildning: Arbetsrättsutbildning Lunds universitet, Undersköterskeutbildning, Gymnasium samhällsvetenskaplig linje
Utsedd av: Kommunal
Invald: 2007

Kai Bengtsson, AU-ledamot

Gör: Ordförande Lerums kommunala revision, Konsult i eget bolag Kai Bengtsson AB, Styrelseledamot Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
Född: 1944
Arbetslivserfarenhet: Bank – huvudsakligen familjerätt och skatterätt
Utbildning: Civilekonom
Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Invald: 2010

Anders Blom

Gör: Stiftspedagog Skara stift
Född: 1961
Arbetslivserfarenhet: Stiftskonsulent Skara stift
Utbildning:Fritidspedagog Göteborgs universitet, Fritidsledarutbildning Sigtuna folkhögskola, Handläggarutbildning Svenska kyrkans utbildningsnämnd, Specialpedagogik Karlstads universitet, Fördjupad fortbildning för Församlingsassistenter Skara stifts folkhögskola
Utsedd av: Vision
Invald: 2015

Kent Österdahl

Gör: Kyrkoherde Klinte pastorat
Född: 1964
Arbetslivserfarenhet: Komminister och pastorsadjunkt Visby domkyrkoförsamling
Utbildning: Kandidatexamen Religionsvetenskaplig linje Uppsala universitet, Pastoralteologisk utbildning Svenska kyrkans Pastoralinstitut i Uppsala
Utsedd av: Kyrkans Akademikerförbund
Invald: 2016

Helén Ottosson Lovén

Gör: Generalsekreterare Trossamfundet Svenska kyrkan på nationell nivå
Född: 1957
Arbetslivserfarenhet: Ekonomi- och finanschef Trossamfundet Svenska kyrkan på nationell nivå, Ekonomichef Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet, Revisor/Administrativ chef Ernst & Young AB
Utbildning: Juris kandidatexamen Uppsala universitet
Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Invald: 1999

Suppleanter

Helén Källholm
Camilla Brown
Lars Fischer
Anne-Marie Hansson
Sigvard Olsson
Anna Odhner


Arbetsutskottet

Arbetsutskottet består av tre ledamöter: Dag Klackenberg, styrelsens ordförande, Inger Hjärtström, vice ordförande och Kai Bengtsson, ordinarie ledamot i styrelsen.

Arbetsutskottet bereder ärenden till styrelsen, beslutar om inträde för nya arbetsgivare som är närstående till Svenska kyrkan och utgör Överprövningsnämnd för Kyrkans pensionskassa. Styrelsen har även delegerat vissa frågor inom kapitalförvaltningsområdet till arbetsutskottet.


Ersättningskommitten

Ersättningskommitten består av tre ledamöter. SKAO och facken utser en ledamot var och den tredje ledamoten är fullmäktiges ordförande.

Ersättningskommittens uppgift är att ta fram förslag på hur mycket fullmäktige, styrelsen och revisorerna ska ha i arvode för sitt arbete. Detta för att undvika att styrelseledamöterna lämnar förslag om sina egna arvoden. Beslut fattas av fullmäktige.

När det gäller ersättning till vd är det styrelsen som fattar beslut. Hur mycket övriga anställda ska ha i ersättning beslutar vd i samråd med styrelsens ordförande. Läs mer i vår ersättningspolicy.