Efterlevandepension

Så länge du är anställd inom Svenska kyrkan ingår en efterlevandepension som kan ge din familj rätt till ersättning om du avlider. Som familj räknas make/maka/registrerad partner, dina barn och i vissa fall sambo.

Efterlevandepensionen betalas ut under fem års tid till vuxen efterlevande med 15 procent av din inkomst. Till barnen utbetalas 10 procent av inkomsten upp till 18 års ålder eller tills att de slutar gymnasiet. Efterlevandepensionen beskattas som inkomst av tjänst.

Förenklat exempel

En person som är anställd i en församling avlider. Hon är gift och har ett barn som är 13 år. Hennes månadslön är 20 000 kronor vid dödsfallet. Familjen får då efterlevandepension:

 • Till maken betalar vi en pension på 3 000 kronor per månad (15 % av 20 000 kronor) i längst fem år.
 • Till barnet betalar vi en pension på 2 000 kronor per månad (10 % av 20 000 kronor) tills barnet fyller 18 år eller längst till 20 års ålder om barnet går på gymnasiet.

Dina efterlevande har rätt till efterlevandepension om du:

 • Är anställd
 • Får ersättning från sjukförsäkringen AGS-KL, som är tecknad av arbetsgivaren
 • Får arbetsskadelivränta, som samordnas med sjuk- eller aktivitetsersättning
 • Har särskild avtalspension

Du har även ett efterskydd, som innebär att försäkringen gäller i sex månader efter att du avslutat din anställning om du inte har annan anställning med pensionsrätt.


Pension till vuxen efterlevande

Som vuxen efterlevande med rätt till efterlevandepension räknas:

 • Make/maka/registrerad partner
 • Sambo, men bara om ni har barn, har haft barn, väntade barn eller tidigare varit gifta med varandra.

För att ha rätt till pension måste ni:

 • Ha bott tillsammans i minst fem år, eller
 • Ha bott tillsammans med barn under tolv år, som någon av er har vårdnaden om.

Pension till vuxen efterlevande betalas ut under högst fem år. För de flesta blir pensionen 15 % av pensionsunderlaget, som är ett snitt av den avlidnes senaste årslöner.


Pension till efterlevande barn

Dina barn har rätt till efterlevandepension till 18 års ålder. Pensionen betalas ut längre om barnet går på gymnasiet, men längst till 20 års ålder.

Förenklat blir pensionen till ett efterlevande barn 10 % av din inkomst eller det så kallade pensionsunderlaget. Pensionen blir olika stor i olika inkomstskikt.


Pensionsunderlag (IBB) Pensionsnivå
Högst 7,5 IBB 10 %
Mer än 7,5 IBB och högst 20 IBB 28 %

 

Om du har flera barn höjs det totala pensionsbeloppet som sedan fördelas lika mellan barnen.

Antal barn Faktor
2 1,4
3 1,6
4  1,8
5  2,0

 

Förenklat exempel

En anställd avlider. Pensionsunderlaget är 240 000 kronor och det finns 3 efterlevande barn. Pensionen blir då 10 % av 240 000 = 24 000 kronor per år eller 2 000 kronor per månad.

Eftersom det finns tre barn multipliceras pensionen med 1,6 och vi får ett totalt månadsbelopp på 3 200 kronor. Detta fördelas lika mellan de tre barnen och de får 1 067 kronor var per månad.


Pensionen upphör

Rätten till efterlevandepension för vuxen efterlevande upphör efter 5 års utbetalning eller när han eller hon:

 • Gifter om sig eller registrerar partnerskap
 • Blir sambo med någon som den efterlevande varit gift eller registrerad partner med, eller har eller har haft barn med.

För efterlevande barn upphör rätten till efterlevande pension:

 • När barnet fyller 18 år, eller
 • När barnet slutar på gymnasiet (senast vid 20 års ålder)