Pensionsbesked

Kyrkans pension skickar årligen ut ett pensionsbesked till dig som har eller har haft en anställning i Svenska kyrkan, om du har en pågående pensionsutbetalning från oss eller du får en utbetalning av efterlevandeskydd från oss.

Pensionsbeskedet hittar du på vår digitala tjänst Mina sidor. Inloggning där sker via BankID.

Anledningen till att du får ett Pensionsbesked är att Kyrkans pension har skyldighet att informera dig som försäkrad om vad du har för försäkringsengagemang hos oss.

Logga in på mina sidor

Vad visas i Pensionsbeskedet

I ditt Pensionsbesked ser du bland annat hur ditt pensionskapital har förändrats och hur mycket premier som har betalts in under det gångna året. Du ser värdet på din pensionsförmån och du får även en prognos över hur din framtida pension kan se ut. Där visas även vilket efterlevandeskydd som gäller för dig.

Så här beräknas prognosen

För att du ska få en bättre uppfattning av hur stor din pension blir när du går i pension har vi tagit fram en prognos där vi antar att du arbetar kvar inom Svenska kyrkan tills du fyller 65 år. Om du väljer gå i pension tidigare blir din pension lägre, om du väljer gå i pension senare ökar din pension. Om du inte har en pågående anställning tjänar du inte in ytterligare pension.

Observera att prognosvärdet inte är ett slutligt värde på förmånen utan det kan komma att avvika när det är dags för första utbetalningen.

Prognos för Premie- och avgiftsbestämd tjänstepension
Det finns ingen fast pensionsålder utan du väljer själv när du vill gå i pension. Dock tidigast från 61 års ålder. Om du slutat din anställning utan att ta ut din pension kommer den automatiskt att betalas ut 12 månader efter LAS-ålder. Om du redan fyllt 65 år och arbetar kvar, räknas prognosen istället som att du arbetar till LAS-åldern plus 12 månader.

Det finns valmöjlighet till kortare utbetalningstid än livsvarigt. Utbetalningsalternativen är 15, 10 eller 5 år.

Prognos för Förmånsbestämd tjänstepension
Det finns ingen fast pensionsålder utan du väljer själv när du vill gå i pension. Tidigast vid 61 års ålder och senast från och med kalendermånaden efter du fyllt 67 år eller den senare kalendermånaden efter att du slutar din anställning. Om du redan fyllt 65 år, räknas prognosen istället som att du arbetar till 67 år.

Utbetalningstiden är livsvarig vid pension som tas ut från 65-års ålder eller senare.

Prognosstandard
Pensionsmyndigheten har tagit fram en prognosstandard. Detta för att underlätta jämförelser. Kyrkans pension har valt att följa denna standard. Utöver antagandet att anställda arbetar kvar inom Svenska kyrkan tills pensionering vid 65 års ålder bygger prognosen även på andra antaganden. Exempelvis antaganden om inflation, ekonomisk tillväxt, framtida inbetalningar, avkastning och skatt. Prognosen är beräknad i dagens penningvärde och med dagens lönenivåer. Det innebär att du kan jämföra beloppen i prognosen med den lön du har i dag. Avkastningen antas till 2,1 procent realt före skatt och avgifter enligt prognosstandarden. Avkastningsskatten antas vara 0,6 procent under prognostiden, också det antagandet är enligt prognosstandarden.

För att ytterligare visa att det är en prognos avrundar vi alla prognosbelopp till jämna 100 kronor, förutom belopp under 50 kronor som avrundas upp till 50. Avrundningarna kan göra att prognosbelopp blir lägre än aktuellt belopp.