Pensionspengarna växer tryggt

Ansvaret för att Kyrkans pension gör bra investeringar och att dina pensionspengar växer vilar på styrelsen, VD och arbetsutskottet.
De fyra organen har olika ansvarsuppgifter inom kapitalförvaltningen.


Styrelsen

Inom Kapitalförvaltningen ansvarar styrelsen för:

 • kapitalförvaltningen har en tillförlitlig finansiell rapportering
 • verksamheten följer lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter
 • fatta beslut i strategiska frågor
 • fastställa placeringsriktlinjer

Läs mer om styrelsen här.


Arbetsutskottet

Inom Kapitalförvaltningen ansvarar arbetsutskottet (AU) för:

 • förbereda de ärenden om placeringsverksamheten som styrelsen beslutar i.
 • följa utvecklingen:
  – av kapitalförvaltningen och vid behov vidta åtgärder.
  – av placeringstillgångarna i relation till pensionsåtaganden och vid behov föreslå åtgärder.
  – på de finansiella marknaderna, till exempel beträffande nya produkter, och vid behov föreslå förändringar.
 • besluta om:
  – de närmare detaljerna vid placering i en ny alternativ tillgång.
  – vilka externa förvaltare som ska anlitas och hur förvaltningsuppdragen ska utformas.

Läs mer om arbetsutskottet här.


Verkställande direktör

Inom Kapitalförvaltningen ansvarar VD för:

 • att aktivt följa utvecklingen av placeringsverksamheten och rapportera om den till AU och styrelsen.
 • att beslut av styrelsen och AU verkställs.
 • att hålla löpande kontakt med externa förvaltare och depåbank.
 • att den rapportering och uppföljning som ska ske enligt placeringsriktlinjerna utförs.
 • att det minst en gång om året görs en översyn av placeringsriktlinjerna.
 • att överföring av kapital mellan skuldtäckningsportföljer och portföljer för fria tillgångar utförs.
 • att besluta om tillgångsfördelning i portföljerna med fria tillgångar.
 • att besluta om nivå för durationsmatchning och storlek på skuldtäckningsportföljerna inom ramen för placeringsriktlinjerna.