Hantering av personuppgifter

Under denna sida kan du som medlem i Kyrkans pension läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och varför vi samlar in och hanterar dessa. Det är viktigt för oss att du som medlem känner dig trygg och säker på att vi följer de lagar och förordningar som gäller. Här kan du även läsa om vilka rättigheter du har och hur du gör dem gällande.

Uppgiftsinsamlingen som utförs av Kyrkans pension är nödvändig för att vi ska kunna sköta vårt åtagande som är givet till oss från avtalsparterna, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation samt de fackliga parterna inom Svenska kyrkan. Det innebär att vi har laglig grund att inhämta och behandla uppgifter avseende dig som privatperson.

En viktig del i detta är att du får information om hur och varför dina personuppgifter insamlas, används, konsulteras eller på annat sätt behandlas samt i vilken utsträckning personuppgifterna behandlas eller kommer att behandlas.

Här nedan ser du beskrivet vad vi behandlar för uppgifter och varför.

Insamling av uppgifter

För att vi ska kunna beräkna och hantera den pension som du eller dina förmånstagare ska ha vid utbetalningstillfället måste vi få in uppgifter för att säkerställa att så kan ske. Dessa uppgifter är:

 • Fullständigt namn och personnummer
 • Civilstånd – behöver vi ha för att kunna hantera efterlevandeskydd
 • Folkbokföringsadress – denna måste vi ha för att säkerställa att information som skickas ut via post verkligen går till dig som medlem.
 • Anställningsuppgifter så som t.ex. Anställningsform, befattning, sysselsättningsgrad, ledigheter, pensionsgrundande lön – dessa uppgifter ligger till grund för den pension som vi ska beräkna samt underlag för den premie som din arbetsgivare ska betala in för dig.
 • I vissa fall även uppgifter om hälsotillstånd – Det kan ske när ansökan om återbetalningsskydd skickas in. Läs mer här
 • När du lämnar hälsouppgifter till oss används dessa uppgifter endast för att kunna bedöma ditt försäkringsskydd. Uppgifterna är endast tillgängliga för den personal som hanterar just ditt ärende. I vissa förekommande fall tar Kyrkans pension hjälp av ett riskbedömningsföretag, Crawford & Company (Sweden) AB.

Skyddad identitet 

Om du har skyddad personuppgift (antingen sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter) läs mer här www.skatteverket.se, så är det säkraste sättet för dig är att ringa till oss då vi kan verifiera elektroniskt vem du är genom Bank-ID.

Vad används uppgifterna till

Uppgifter vi samlar in om dig och om dina eventuella förmånstagare (avser efterlevandeskydd) används till att:

 • beräkna den premie som din arbetsgivare ska betala in till Kyrkans pension avseende din tjänstepension. Avser både den premie-och förmånsbestämda tjänstepensionen.
 • upprätta pensionsprognoser – visas i Värdebeskedet som du erhåller en gång per år.
 • riskbedömning – utförs vid behov när ansökan om återbetalningsskydd sker – läs mer här.
 • utredning avseende efterlevandeskydd – läs mer här
 • hantera ansökan om uttag av din pension
 • utskick via post

För att vi ska kunna utveckla och göra vår verksamhet bättre för dig som medlem i Kyrkans pension kan uppgifterna även komma att används till att ta fram statistik och försäkringstekniska analyser. I dessa fall är dock uppgifterna anonymiserade.

Var kommer uppgifterna ifrån och vilka får ta del av dina uppgifter

Informationen av dig inhämtas från olika parter. Vi har även skyldighet att delge information om dig till andra parter enligt laglig grund, dvs. andra parter måste få del av uppgifter som vi besitter för att de ska kunna fullgöra sina uppdrag kopplat till dig som individ.

 • Arbetsgivaren – här får vi dina anställningsuppgifter ifrån
 • Försäkringskassa – här får vi information om sjukpenning, bostadsbidrag m.m.
 • Skatteverket – här får vi information om skattesats och vi skickar årligen information om skatteuppgift
 • Pensionsmyndigheten – delgivning av information avseende förmånsnivåer vid samordning av utbetald pension
 • SPAR-registret – inhämtning av adress och civilstånd
 • Andra pensionskassor – delgivning av information avseende förmånsnivåer vid samordning av utbetald pension

Vi behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Du har rätt att ta del av de uppgifter som har insamlats och behandlas av Kyrkans pension. En skriftlig begäran ska då skickas in per post med din underskrift. Underlaget kommer därefter inom rimlig tid (1 månad) att skickas till din folkbokföringsadress.

Din skriftliga begäran skickar du in till: Kyrkans pension, Universitetsallén 8, 852 34 Sundsvall

Du har även rätt att begära rättelse av dina uppgifter. Vid sådant fall ska du kontakta vår Kundservice för mer information. Detta då vissa uppgifter är kopplade till det gällande kollektivavtal som råder vid var tid gällande tidpunkt för rättning.

Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändig för det syfte de blev insamlade för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Kyrkans pension, som hindrar oss från att radera personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftning samt den rättsliga grund som används inom verksamheten för Kyrkans pension.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Då vi  har ett livslångt åtagande för våra medlemmar så behöver vi har kvar försäkringsuppgifter mycket länge. Personuppgifter sparas hos hos i 250 år från medlemmens födelsedatum. Detta görs för att vi ska kunna utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig som medlem i Kyrkans pension.

Kontakta oss

Kyrkans pension (org. nr. 816400-4155) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Har du frågor kring detta kan du alltid höra av dig till vår personuppgiftskoordinator, Sylvia Edler .

Kyrkans pensions kundservice ansvarar för administrationen av dina personuppgifter.