Nyanställd

För nyanställda inom Svenska kyrkan och närstående organisationer ska du som arbetsgivare rapportera in viktiga händelser som påverkar tjänstepensionen till Kyrkans pension.

På den här sidan hittar du det som är viktigt att veta om rapporteringen av nyanställda och vad du ska tänka på när det gäller tjänstepensionens olika delar.


Premie- eller avgiftsbestämd tjänstepension

Ingen rapportering görs i samband med nyanställningen, uppgifter om anställning och lön rapporteras in i samband med årsrapporteringen.


En kvinna som dricker kaffe

Förmånsbestämd tjänstepension

För att en anställd ska omfattas av förmånsbestämd tjänstepension ska den utbetalda lönen för året överstiga 7,5 inkomstbasbelopp. Det kan innebära att en nyanställd inte får rätt till den förmånen förrän året efter att han eller hon anställdes. Från 2018-01-01 är det bara anställda födda 1958 eller tidigare som har rätt till den förmånsbestämda tjänstepensionen. För att kunna beräkna den förmånsbestämda tjänstepensionen behöver vi ha information om den lön som ni kom överens om vid anställningens början. I slutet av februari skickar vi därför ut brev med uppmaning om att registrera överenskommen lön i SKAPA.

Se exempel här:

  • Nyanställd från 2015-08-01 med inrapporterad lön 225 000 kronor.
    Arbetsgivaren rapporterar pensionsgrundande lön till Kyrkans pension i januari 2016. Den anställde saknar rätt till förmånsbestämd tjänstepension eftersom den utbetalda lönen understiger 7,5 inkomstbasbelopp.
  • Ny lön rapporteras för år 2016 med 540 000 kronor.
    Arbetsgivaren rapporterar pensionsgrundande lön till Kyrkans pension i januari 2017. Den anställde uppfyller kravet för att få en förmånsbestämd tjänstepension eftersom utbetald lön överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.
  • Kyrkans pension skickar ut brev om begäran av överenskommen lön.
    Månadsskiftet februari/mars skickas brev till arbetsgivaren med en uppmaning att registrera överenskommen lön i SKAPA. Arbetsgivaren registrerar då den lön som den anställde hade vid anställningens början, 2015-08-01.

 


Tre kvinnor som skrattar

Information till nyanställda

Kyrkans pension skickar ett välkomstbrev med försäkringsbevis till nyanställda. Utskicket görs efter att den årliga rapporteringen tagits emot och bearbetats av oss.


Efterlevandepension

Om en nyanställd avlider innan du hunnit rapportera anställningen till oss är det viktigt att kontakta Kyrkans pensions Kundservice.