Vad betyder orden?

A

Svar:

Första till fjärde och sjätte AP-fonderna utgör tillsammans den allmänna pensionens buffertfond för inkomstpension och tilläggspension. Det innebär att kapitalet i AP-fonderna kan användas under perioder när pensionsutgifterna är större än inkomsterna från pensionsavgifter. Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i premiepensionssystemet.

Svar:

Tidigare hade Sverige ett pensionssystem som bestod av folkpension och ATP (allmän tilläggspension). Nu är det ersatt av allmän pension.

Svar:

Allmän pension är den pension du har rätt till enligt lag och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna ålderspensionen består av inkomstpension, premiepension, garantipension och tilläggspension. Personer födda före 1938 får hela sin pension som tilläggspension. Personer födda 1938–1953 får en del av pensionen som tilläggspension och resten som inkomstpension och premiepension.

Svar:

Allmän pensionsavgift är den del av pensionsavgiften som du själv betalar via preliminärskatten. Den allmänna pensionsavgiften är 7 procent av din inkomst upp till avgiftstaket (8,07 inkomstbasbelopp). När du sedan betalar den slutliga skatten får du tillbaka den allmänna pensionsavgiften från staten.

Svar:

Arvsvinst innebär att när du dör fördelas pengarna som finns kvar i din pensionsförsäkring mellan dem som fortfarande lever och har samma typ av försäkring. I tjänstepension eller privat pension finns till exempel arvsvinst för dem som har ålderspension utan efterlevandeskydd. Även inom allmänna pensionen används ordet arvsvinst.

Svar:

Kyrkans pension har kostnader för att hantera din tjänstepension. Därför tar vi ut en avgift på 0,4 -procent av ditt pensionskapital.

Svar:

Din arbetsgivare betalar 4,5 procent av din inkomst till din framtida tjänstepension. Det slutliga pensionsbeloppet bestäms av dina inbetalda premier samt vilken avkastning och vilka avgifter Kyrkans pension har.

Svar:

Avgiftstaket för allmän pension är 8,07 inkomstbasbelopp per år. Det innebär att allmän pensionsavgift och statlig ålderspensionsavgift endast tas ut på inkomster upp till det beloppet.

Svar:

Det är en schablonbeskattning där skatteunderlaget beräknas genom att man multiplicerar ditt försäkringskapital med föregående års statslåneränta enligt lag (1990:661). För pensionsförsäkringar är avkastningsskatten 15 procent av skatteunderlaget.

Svar:

Se Kollektivavtalad tjänstepension

Visa fler

B

Svar:

Basbelopp är olika fastställda belopp som bland annat används för beräkning av olika förmåner eller avgifter. De ändras årligen och ska spegla och justera inflationen i samhället. Det finns flera olika sorters basbelopp, prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp.

Svar:

Du som är född 1937 och tidigare har oftast så kallad bruttopension. Det innebär att du har en garanterad nivå på din totala pension, som följer prisbasbeloppets utveckling. Du får allmän pension från Pensionsmyndigheten och den summa som saknas för att nå upp till den garanterade bruttopensionsnivån blir en kompletterande tjänstepension från Kyrkans pension. Kopplingen till den allmänna pensionen gör alltså att din tjänstepension påverkas när den allmänna pensionen förändras.

E

Svar:

Efterlevande är en avliden persons nära anhöriga. Som nära anhöriga räknas normalt makar, registrerade partner, sambor och barn.

Svar:

Som anställd i Svenska kyrkan omfattas du av en försäkring som innebär att din familj kan få efterlevandepension utbetald om du avlider. Beloppet beräknas utifrån den avlidnes lön. Vissa krav måste vara uppfyllda för att rätt till efterlevandepension ska finnas.

Svar:

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som ger ekonomisk ersättning till dina efterlevande när du dör. Om du har ett efterlevandeskydd blir din ålderspension oftast lägre. Läs mer under efterlevandepension, förmånstagare och återbetalningsskydd.

Svar:

Efterskyddet innebär att försäkringen fortsätter att gälla en viss tid efter att man avslutat sin anställning om vissa villkor är uppfyllda.

Visa fler

F

Svar:

En fond är en samling av värdepapper, till exempel aktier eller obligationer.

Svar:

Ett fondbolag förvaltar olika typer av fonder.

Svar:

Du som omfattas av pensionsavtalet TPA18 Svenska kyrkan kan ha ett fribrev intjänat från tidigare avtal KAP-KL Svenska kyrkan. Detta gäller dig som tidigare hade en livränta/förmånsbestämd tjänstepension.

Svar:

För att pensionerna ska följa inkomstutvecklingen i Sverige räknas inkomstpensionen och tilläggspensionen om varje år. Följsamhetsindexeringen räknas ut genom förändringen i inkomstindex minus 1,6 procentenheter.

Svar:

Förmånsbestämd pension innebär att man på förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli, till exempel att den ska vara ett visst belopp eller en viss procent av den lön du har när du går i pension. Förmånsbestämda pensioner finns inom tjänstepension och i det gamla ATP-systemet.

Svar:

Du som har en inkomst över taket för allmän pension kan ha rätt till en förmånsbestämd tjänstepension. Förmånen är en kompensation för att allmän pension upphör vid taket.

Svar:

Förmånstagare är den eller de personer som har rätt till utbetalning från din pensionsförsäkring om du skulle dö och har ett efterlevandeskydd. Förmånstagare till en pensionsförsäkring kan vara nuvarande eller tidigare makar, registrerade partner eller sambor, barn till någon av dessa eller dina egna barn.

Svar:

Du som har återbetalningsskydd kan välja vem eller vilka som ska få pensionen när du avlider.

Svar:

En förvaltningsberättelse är en del av en årsredovisning och upprättas i Sverige för aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Förvaltningsberättelsen skall ge en översikt av verksamhet, ställning och resultat.

Visa fler

G

Svar:

Garanterat belopp är det framräknade försäkringsbelopp som du är garanterad att erhålla. Det baseras på summan av alla dina inbetalda premier och den garanterade räntan, minus avgifter och skatter.

Svar:

Om du har haft låg eller ingen inkomst kan du få garantipension. Garantipensionen kan du få tidigast från 65 års ålder. Om du har bott i Sverige i mindre än 40 år blir garantipensionen lägre.

Svar:

Garantiräntan är den räntesats som ligger till grund för hur stort det garanterade pensionsbelopp blir. Garantiräntan sätts av Kyrkans pensions styrelse.

Svar:

Du som är född 1938–1953 är garanterad att inte få mindre pension än du har tjänat in i ATP-systemet fram till och med 1994. Om din pension beräknad helt enligt de nya reglerna blir lägre får du mellanskillnaden som garantitillägg.

Visa fler

H

Svar:

Hälsodeklaration är ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd som fylls i vid nyteckning av återbetalningsskydd.

I

Svar:

Indexfond är en fond som förvaltas så att värdet på fonden utvecklas i takt med ett viss index, som följer utvecklingen på en specifik marknad, till exempel Stockholmsbörsen. Förvaltningen av indexfonder är i allmänhet billigare än förvaltningen av andra fonder.

Svar:

IPS är ett sätt att spara till din pension i en bank eller ett värdepappersbolag. Det liknar pensionsförsäkring men saknar försäkringsskydd, till exempel en premiebefrielseförsäkring. Pensionen kan du börja ta ut tidigast vid 55 år. Den kan betalas ut så länge du lever eller under en viss tidsperiod, ofta minst fem år.

Svar:

Inkomstbasbeloppet används för att beräkna den övre gränsen för hur hög den pensionsgrundande inkomsten får vara inom den allmänna pensionen. Inkomstbasbeloppet används också ibland för att bestämma storleken på en tjänstepension. Varje år fastställer regeringen ett inkomstbasbelopp som bygger på utvecklingen av inkomstindex.

Svar:

Inkomstgrundad ålderspension är en del av den allmänna pensionen. Inkomstgrundad ålderspension är pensionsgrundande inkomst plus eventuellt pensionsgrundande belopp. Inkomstgrundad ålderspension består av inkomstpension, premiepension och tilläggspension.

Svar:

Inkomstindex är ett mått som visar hur den genomsnittliga inkomsten i Sverige förändras varje år. Det är regeringen som fastställer inkomstindex, och det används för att räkna om till exempel inkomstpensionen och tilläggspensionen varje år.

Svar:

Inkomstpensionen är den största delen av den allmänna pensionen. 16 procent av pensionsunderlaget går till inkomstpensionen. Är du född 1938–1953 är procentsatsen lägre, eftersom du får en del av din pension som tilläggspension.

Svar:

År 1998 (2000 för präster) fick Svenska kyrkans anställda ett nytt pensionsavtal. Arbetade du inom kyrkan före det, så kan du ha rätt till en intjänad pensionsrätt. IPR är den pensionsförmån du har rätt till för tiden innan det nya avtalet.

Svar:

Intjänandetaket, eller inkomsttaket, för allmän pension är 7,5 inkomstbasbelopp per år. Det betyder att du inte får någon allmän pension för pensionsgrundande inkomst över denna gräns. Om du har tjänstepension får du pension även för den del av inkomsten som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp.

Svar:

I KP:s premiebestämda tjänstepensionsplan bärs investeringsrisken av försäkringstagaren (arbetstagaren). I KP:S förmånsbestämda tjänstepensionsplan bärs investeringsrisken av arbetsgivaren.

Visa fler

K

Svar:

Kollektivavtal för anställda inom Svenska kyrkan födda 1958 och tidigare, undantag vid sjukdom kan finnas. Tidigare avtal är bland andra Kyrkans PFA, PA-KL och PA-91.

Svar:

En kollektivavtalad tjänstepension är en tjänstepension som grundas på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack och som de flesta anställda har via jobbet. Kollektivavtalad tjänstepension får du utöver den allmänna pensionen. Det är arbetsgivaren som betalar för den. Exempel på kollektivavtalade tjänstepensioner är ITP för privatanställda tjänstemän, Avtalspension SAF-LO för privatanställda arbetare, PA 03 för statligt anställda, KAP-KL/AKAP-KL för anställda i kommuner och landsting och KAP-KL Svenska kyrkan, TPA 18 Svenska Kyrkan för anställda inom Svenska kyrkan.

L

LAS

Svar:

Lag om anställningsskydd, är i Sverige den lag som reglerar anställningsförhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den styr de regler som gäller vid anställning, uppsägning och avskedande.

Svar:

Levnadsintyg är ett intyg som årligen skickas ut till personer bosatta i utlandet för att ta reda på om förmånsmottagare till en förmån är vid liv.

Svar:

Löneväxling innebär att man byter ut en del av sin bruttolön mot en förmån, tex. pension.

P

Svar:

Pension är en regelbundet återkommande utbetalning som vanligtvis ersätter din lön under en avtalad tid.

Svar:

Pensionsavgift är en avgift till den allmänna pensionen. Pensionsavgiften består av allmän pensionsavgift, ålderspensionsavgift och statlig ålderspensionsavgift.

Svar:

Pensionsbeskedet skickas årligen ut till dig som försäkrad. I det kan du bland annat se hur stort ditt intjänade pensionskapital är, hur pensionskapitalet har utvecklats under året och få en prognos på hur stor tjänstepensionen kan bli om du jobbar kvar till 65 års ålder. Ditt Pensionsbesked från Kyrkans pension hittar du på Mina sidor.

Svar:

En pensionsförsäkring är ett sätt att spara till din pension. En pensionsförsäkring kan betalas av din arbetsgivare och kallas då tjänstepension. Det kan också vara du själv som betalar den. Då är det en privat pensionsförsäkring. Pensionen kan du börja ta ut tidigast vid 55 år. Den kan betalas ut så länge du lever eller under en viss tidsperiod, ofta minst fem år. Du betalar inkomstskatt på den pension du får ut.

Svar:

Pensionsgrundande belopp är inte några verkliga inkomster utan fiktiva belopp som du får tillgodoräkna dig i den allmänna pensionen om du har sjuk- eller aktivitetsersättning, små barn eller studerar. Det pensionsgrundande beloppet och din pensionsgrundande inkomst utgör tillsammans pensionsunderlaget.

Svar:

Den pensionsgrundande inkomsten inom den allmänna pensionen är din inkomst (till exempel lön, sjukpenning, föräldrapenning och a-kasseersättning) efter avdrag med den allmänna pensionsavgiften. Den används för att beräkna hur mycket pension du får. Den pensionsgrundande inkomsten är högst 7,5 inkomstbasbelopp. Om du har så låg inkomst att du inte är skyldig att betala skatt är inkomsten inte pensionsgrundande.

Svar:

För dig som är född mellan 1938 och 1953 beräknas pensionspoängen varje år utifrån årets pensionsgrundande inkomst. Pensionspoängen används för att beräkna tilläggspensionen.

Svar:

Premien är det belopp du eller din arbetsgivare betalar in till din försäkring. Premien kan fördelas mellan sparandet och olika försäkringsskydd. I den allmänna pensionen och inom vissa tjänstepensionsområden används inte ordet premie. Där säger man i stället pensionsavgift eller avgift. I värdebeskedet för din tjänstepension hos Kyrkans pension ser du pensionspremien under rubriken "Inbetalt belopp".

Svar:

Det belopp som varje år betalas in till din allmänna pension kallas pensionsrätt. För inkomstpensionen utgör pensionsrätten 16 procent av ditt pensionsunderlag och för premiepensionen 2,5 procent. Pensionsrätten för premiepension kan föras över till makar eller registrerade partner. Det kallas överförd pensionsrätt. Är du född 1938–1953 är procentsatserna lägre, eftersom du får en del av din pension som tilläggspension. Observera att ordet pensionsrätt ibland även används i den mer allmänna betydelsen ”rätt till pension”.

Svar:

Pensionstillägg är ett sätt att säkra värdet på din förmånsbestämda tjänstepension så att den inte förlorar i värde. För att räkna upp tjänstepensionen används till exempel konsumentprisindex eller prisbasbelopp.

Svar:

Pensionsunderlaget för din allmänna pension är summan av din pensionsgrundande inkomst och eventuella pensionsgrundande belopp. Pensionsunderlaget är högst 7,5 inkomstbasbelopp per år. Pensionsunderlaget används för att beräkna pensionsrätten.

Svar:

Pensionsålder är den ålder när du har rätt att börja ta ut din pension. I Sverige finns inte längre någon fast pensionsålder för den allmänna pensionen. Du kan börja ta ut den tidigast från 61 års ålder. Garantipension kan du tidigast få när du blir 65 år. När du kan börja ta ut din tjänstepension och privata pension beror på vad det står i ditt avtal, dock tidigast från 55 år enligt skattereglerna.

Svar:

Premieavgiften är en administrationsavgift som dras från den inbetalda premien och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen.

Svar:

Premiebefrielseförsäkringen är ett tillägg till din försäkring som innebär att vid långvarig sjukdom och arbetsskada så går försäkringen in och betalar pensionspremien i arbetsgivarens ställe.

Svar:

Premiebestämd pension innebär att premiens storlek är bestämd på förhand. Den kan till exempel vara en viss procent av din lön eller ett visst belopp. Storleken på din pension beror på hur stort försäkringskapitalet är när du går i pension. Premiebestämda pensioner finns inom den allmänna pensionen, tjänstepensionsområdet och all privat pension.

Svar:

När du är anställd inom Svenska kyrkan betalar din arbetsgivare in pengar till din framtida tjänstepension. Pensionspremien är 4,5 procent av din pensionsgrundande lön, på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är pensionspremien 30%. . Det slutliga pensionsbeloppet bestäms av dina inbetalda premier samt vilken avkastning och vilka avgifter Kyrkans pension har.

Svar:

Premiepension är den del av den allmänna pensionen som du själv kan påverka genom att bestämma i vilka fonder dina premiepensionspengar ska placeras. Till premiepensionen går 2,5 procent av ditt pensionsunderlag. Är du född 1938–1953 är procentsatsen lägre, eftersom du får en del av din pension som tilläggspension.

Svar:

En privat pensionsförsäkring är en försäkring som du äger och betalar själv.

Visa fler

R

Svar:

Se Återtag

Svar:

Riskpremie är den avgift som arbetsgivaren betalar för en försäkring som tex. efterlevandepension.

Svar:

En räntefond är en fond som enbart består av räntebärande värdepapper, till exempel obligationer.

S

Svar:

SINK-skatt är särskild inkomstskatt för utlandsbosatta, för närvarande 25 %.

Svar:

Sjukpension är en ekonomisk ersättning du kan ha rätt till om du inte kan arbeta på grund av nedsatt arbetsförmåga under en längre tid. Sjukpension kan du till exempel få genom en försäkring. Du betalar inkomstskatt på den sjukpension du får ut.

Svar:

Statlig ålderspensionsavgift är den del av pensionsavgiften som staten betalar om du har inkomster från social- eller arbetslöshetsförsäkringen (till exempel sjukpenning eller a-kasseersättning) eller om du har pensionsgrundande belopp (till exempel när du har små barn, studerar eller har sjukersättning).

Svar:

Särskild avtalspension är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som finansieras helt av arbetsgivaren.

Svar:

Särskild löneskatt är en skatt som arbetsgivare betalar på företagets kostnader för de anställdas pensionsförmåner. För närvarande är den 24,26 procent.

Visa fler

T

Svar:

Aktuellt kollektivavtal för anställda inom Svenska kyrkan födda 1959 och senare, undantag vid sjukdom kan finnas. Tidigare avtal är bland andra KAP-KL Svenska kyrkan, Kyrkans PFA, PA-KL och PA-91.

Svar:

Så kallas gränsen för allmän pension som går vid 7,5 inkomstbasbelopp. Du får alltså inte någon allmän pension för inkomster över denna gräns.

Svar:

Du som är född 1938–1953 får en del av din allmänna pension som tilläggspension. Den beräknas enligt reglerna i ATP-systemet. Är du född 1937 eller tidigare får du hela din pension som tilläggspension.

Svar:

Tjänstepension kan du få utöver den allmänna pensionen. Tjänstepensionen grundas antingen på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack (avtalspension) eller på ett individuellt avtal mellan dig och din arbetsgivare. De flesta har en tjänstepension via jobbet och det är arbetsgivaren som betalar för tjänstepensionen. Din rätt till tjänstepension tryggas vanligtvis genom försäkring. Din arbetsgivare kan också använda andra sätt, till exempel betala in pengar till en pensionsstiftelse.

Svar:

I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur dina premier placeras. Försäkringsbolaget placerar i till exempel räntebärande papper, aktier och fastigheter och sköter förvaltningen. Du får någon form av garanti och del av eventuellt överskott. Motsatsen till traditionell försäkring är fondförsäkring. Gränsen mellan fondförsäkring och traditionell försäkring är inte längre helt tydlig. Det finns mellanformer, till exempel fondförsäkringar med garantiinslag och traditionella försäkringar utan garantier, till exempel depåförsäkring.

Svar:

I traditionell försäkring förvaltar försäkringsbolaget försäkringskapitalet med traditionell förvaltning. Det innebär att försäkringsbolaget bestämmer hur pengarna ska placeras. Oftast sker förvaltningen enligt vissa regler som försäkringsbolaget har bestämt.

Visa fler

U

Svar:

Den avgiftsbestämda tjänstepensionen kan du välja att ta ut livsvarigt eller under en bestämd tid: 15, 10 eller 5 år. Den förmånsbestämda tjänstepensionen betalas ut så länge du lever.

Å

Svar:

Ålderspension har du rätt att få utbetalad när du har uppnått en viss ålder. Pensionsåldern varierar mellan pensionssystemen. I Sverige har vi allmän pension, tjänstepension och privat pension.

Svar:

Ålderspensionsavgift är den del av pensionsavgiften (allmän pension) som din arbetsgivare betalar via arbetsgivaravgiften. Om du är egenföretagare betalar du avgiften via egenavgiften. Ålderspensionsavgiften är 10,21 procent av din inkomst före skatt.

Svar:

Återbetalningsskydd är en typ av efterlevandeskydd som du kan välja om du vill att din familj ska kunna få del av det försäkringskapital som finns kvar när du dör. Om du dör och det inte finns något återbetalningsskydd fördelas pengarna från din försäkring ut som arvsvinst till andra som sparar i samma sorts försäkring. Har du återbetalningsskydd får du inte del av arvsvinster från andra, vilket till exempel innebär att du får lägre pension.

Svar:

Återbäringsräntan använder försäkringsbolag för att fördela den totala avkastningen mellan alla traditionella pensionsförsäkringar. Återbäringsräntan används för att jämna ut avkastningen över en längre tid och innehåller även en prognos om framtida avkastning.

Svar:

Om värdet på Kyrkans pensions tillgångar sjunker kraftigt kan värdet på ditt pensionskapital komma att skrivas ner. Detta görs då genom ett s.k. återtag/reallokering av den del av kapitalet som inte är garanterad till dig.

Visa fler