Vår kapitalförvaltning i siffror

Här presenterar vi hur pensionskapitalet har utvecklats sedan Kyrkans pension startades, avkastningen per senaste årsskifte samt andra viktiga finansiella nyckeltal såsom solvens, kollektiv konsolideringsnivå och gällande återbäringsränta.

Bland finansiella rapporter hittar du vår Årsredovisning för 2023.

Avkastning

Hur stor avkastningen på dina pensionspengar blir beror på i vilka tillgångsslag vi placerat, fördelningen mellan räntebärande värdepapper, aktier, alternativa placeringar och fastigheter och utvecklingen på de finansiella marknaderna. Läs mer om vår strategi för placeringar här.

Totalavkastning

Totalavkastningen är ett mått som beskriver summan av värdeförändring och direktavkastning (till exempel aktieutdelning och ränteutbetalningar) på Kyrkans pensions tillgångar. Kyrkans pensions totalavkastning för 2023 var 7,6%. Den genomsnittliga totalavkastningen för övriga pensionsförvaltare var 7,1 %*.

*(Källa: Svensk Försäkrings branschstatistik).

Tabellen nedan visar hur 100 kr har förräntats sedan Kyrkans pension startade och fram till och med 2023.

I tabellen nedan ser du Kyrkans pensions tillgångsfördelning och avkastning.

 


Solvens

Solvensgraden är det viktigaste måttet på finansiell styrka hos en pensionsförvaltare. Solvensgraden visar marknadsvärdet av Kyrkans pensions tillgångar i förhållande till värdet av totalt garanterade pensioner.

Kyrkans pensions solvens uppgick till 251 % (262) vid periodens utgång. Under de senaste fem åren har solvensgraden varierat mellan 194 % och 251 %. En hög solvensgrad innebär att Kyrkans pension har en bra buffert.

 

Kollektiv konsolideringsnivå

Den kollektiva konsolideringsnivån är ett mått på förhållandet mellan marknadsvärdet av Kyrkans pensions tillgångar och det sammanlagda värdet av våra åtaganden. En kollektiv konsolideringsnivå över 100 % visar att värdet på samlande fördelningsbara tillgångar är högre än värdet av samtliga åtagande (både garanterade och fördelad återbäring).

Den samlade kollektiva konsolideringsnivån var den 31 mars 147 % (147 %).

Återbäringsränta

Återbäringsränta användas för att fördela återbäring på försäkringar inom den premiebestämda planen. Återbäring är inte garanterad och kan återtas om underskott inte kunnat balanseras inom tre år.

Aktuell återbäringsränta är 5 % ( 6 %).


Förvaltat kapital

Kyrkans pensions förvaltade kapital uppgick till 25 812 miljoner kronor den 31 december 2023.