Så placerar vi dina pengar

Kyrkans pension ska göra bra investeringar, som skapar god avkastning på dina pensionspengar till en begränsad risk. Investeringsriktlinjerna sätter ramarna för hur det ska gå till. De beskriver vilka placeringar som får göras, vem som beslutar i olika frågor, vilka kontroller som ska genomföras och hur rapporteringen till styrelsen ska ske.

Du ska få bra avkastning

De här målen har Kyrkans pension när vi placerar dina pengar:

  • premiebestämt pensionskapital är målet att skapa en konkurrenskraftig avkastning. Det innebär att Svenska kyrkans anställda ska få minst lika bra avkastning över tid på sina pensionspremier som om kapitalet hade förvaltats hos något annat försäkringsbolag.
  • förmånsbestämt pensionskapital är målet att avkastningen ska finansiera de förmånsnivåer som finns i kollektivavtalet. Med detta menas i första hand den garanterade förmånsnivån och i andra hand det inflationsskydd som normalt följer av kyrkans tjänstepensionsavtal. Kyrkans pension ska minimera risken för att kyrkans arbetsgivare ska tvingas skjuta till ytterligare pensionskapital för att finansiera kollektivavtalets förmånsnivåer.

Säker förvaltning av tjänstepensionen

Kapitalet för premiebestämd pension och förmånsbestämd pension förvaltas var för sig. Tillgångarna i respektive försäkring är uppdelade på två portföljer, skuldtäckningsportföljen och portföljen med fria tillgångar. Att dela upp varje försäkring på det här sättet skapar i praktiken fyra delportföljer.

 

  • Skuldtäckningsportföljen ska motsvara den skuld som Kyrkans pension har till dagens och framtidens pensionärer och täcka utbetalningarna av tjänstepensioner. Det innebär att löptiderna på placeringarna så långt som möjligt anpassas efter kommande pensionsutbetalningar. Skuldtäckningsportföljen består av räntebärande tillgångar och obelånade fastigheter.
  • Portföljen med fria tillgångar ska motsvara eget kapital, det vill säga Kyrkans pensions buffert. Fria tillgångar består av aktier, fastigheter och alternativa placeringar.

Läs mer om våra investeringar.


Riktlinjer för bra investeringar

Kyrkans pension ska enligt lag upprätta och följa investeringsriktlinjer. Det är vår styrelse som ansvarar för att riktlinjerna upprättas, följs och vid behov ändras. Finansinspektionen, som är tillsynsmyndighet för pensionsstiftelser, har utfärdat föreskrifter om investeringsriktlinjernas innehåll. Av föreskrifterna framgår att investeringsriktlinjerna ska innehålla uppgifter om:

  • mål och strategi för hur kapitalet ska förvaltas
  • metoder att mäta placeringsrisker
  • organisation och beslutsinstanser
  • processer för riskkontroll
  • den strategiska allokeringen av tillgångar i förhållande till pensionsåtagandenas art och varaktighet
  • konsekvensanalys av riktlinjernas bedömda effekter

Kyrkans pensions investeringsriktlinjer innehåller även bestämmelser om vad och hur mycket som får placeras i respektive tillgångsportfölj.

Läs mer i våra Investeringsriktlinjer.