Årsrapportering

Rapportering av pensionsgrundande lön och andra pensionsgrundande uppgifter för Svenska kyrkans anställda görs en gång per år. Rapporteringen ligger till grund för Kyrkans pensions fakturering av de anställdas pensionspremier.

På den här sidan hittar du information om vilka anställda som ska rapporteras, när det ska göras och hur du går till väga.

Anställda inom Svenska kyrkan ska rapporteras till Kyrkans pension, några undantag finns.


De som inte ska rapporteras till oss är följande:

  • Arbetstagare som är äldre än 67 år vid anställningstidpunkten
  • Uppdragstagare, personer som utför arbete utan att ett anställningsförhållande finns
  • Förtroendevalda
  • Tjänst där arvoden utbetalats ska inte rapporteras, i de flesta fall avser detta musiker

Speciella regler gäller för individer med sjukersättning. Kontakta Kundservice om du är osäker på hur rapporteringen ska ske.


Svar på vanliga frågor om årsrapporteringen


Pensionsgrundande uppgifter för föregående inkomstår rapporteras in under januari månad, sista datum för rapportering hittar du i händelsekalendern. Rapportera gärna så tidigt som möjligt under rapporteringsperioden.

Arbetsgivare som rapporterar för sent får betala en avgift på 5 000 kronor per påbörjad förseningsvecka. Fakturorna skickas ut tidigast vid nästa ordinarie faktureringstillfälle och arbetsgivare får betala en räntekompensation.

Arbetsgivare som rapporterar via blankett faktureras en avgift på 2 500 kronor.


Rapportering löneväxling

Lönen som årligen ska rapporteras till Kyrkans pension för en anställd som löneväxlar är bruttolönen, dvs. lönen före löneväxling.
Ex. Anställd har i årslön 550 000 kr
Löneväxlar 1 000 kr per månad – 12 000 kr per år
Lön att rapportera till Kyrkans pension är årslönen 550 000 kr

Löneväxlingspremien

Den premie som ska rapporteras in till Kyrkans pension är det totala löneväxlande beloppet för året som har gått inklusive de 5,8% (skillnaden mellan de sociala avgifterna och särskild löneskatt).
Ex. Anställd löneväxlar 1 000 kr per månad – 12 000 kr per år
12 000 * 105,8% = 12 696 kr
Löneväxlingspremie att anmäla till Kyrkans pension är 12 696 kr

Rapportera avgångsvederlag

Avgångsvederlag eller annan avgångsersättning är i normalfallet inte pensionsgrundande. Men, arbetstagare och arbetsgivare har möjlighet att avtala om att avgångsvederlag eller annan avgångsersättning ska vara pensionsgrundande.

  • Om överenskommelse träffats om att avgångsvederlaget ska vara pensionsgrundande och ska utbetalas periodiskt, ska arbetsgivaren räkna ut den totala kostnaden för pensionspremien och rapportera denna som en kompletterande premie senast vid anställningens avslutsdatum. De avgångsvederlag som sedan utbetalas periodiskt får inte rapporteras in som lön till Kyrkans pension.

Det är viktigt att du som arbetsgivare registrerar denna typ av ersättning på rätt sätt i lönesystemet, så att rapporteringen till Kyrkans pension blir korrekt. Om du är osäker på hur registreringen ska göras i ditt lönesystem, kontaktar du din löneadministratör.

Filer