Hållbarhetsrisker

Beskrivning av på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbeslut.

Vid investeringsbeslut beaktar tjänstepensionsföreningen överväganden mellan risk och avkastning. Detta innefattar såväl finansiella risker som hållbarhetsrisker. Med hållbarhetsrisk åsyftas en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringen värde.

Samtliga väsentliga finansiella risker som Kyrkans pension exponeras för, eller skulle kunna exponeras för, ska vara en del av den övergripande riskhanteringen och kontrollen av risker. Processen för riskhantering ska således säkerställa att identifiera, värdera, hantera, övervaka och rapportera samt kontrollera finansiella risker. Finansiella risker som är förknippade med placering av tillgångar, däribland hållbarhetsrisker, värderas med jämna mellanrum beroende på riskkategori. Kyrkans pension exkluderar dessutom enligt vissa specifika kriterier vissa produkter och branscher för att ytterligare minimera hållbarhetsriskerna i portföljen. Branscher som exkluderas är fossil energi, alkohol, tobak, pornografi, kontroversiella vapen, vapen och krigsmateriel, spel om pengar och cannabis för nöjesbruk.  

 

Hållbarhetsrisker i placeringar värderas årligen, och innefattar bedömning avseende sannolikhet och konsekvens av risken för förlust eller negativ förändring avseende den finansiella ställningen till följd av en hållbarhetsrisk. Likaså kontrolleras efterlevnaden av de exkluderingskriterier som Kyrkans pension uppställer, eftersom investeringar i däri angivna sektorer bedöms medföra en anseenderisk på grund av den rådande allmänna opinionen.

Hållbarhetsrisker ska beaktas i kyrkans pensions investeringsverksamheten. Externa kapitalförvaltare som anlitas ska ha kompetens och resurser att identifiera hållbarhetsrisker i sitt val av underliggande investeringar. Kyrkans pension lägger vid valet av externa förvaltare stor vikt vid förvaltarens förmåga och villighet att ta hänsyn till olika risker och möjligheter kopplade till hållbarhet. Innan en ny förvaltare kontrakteras måste denna svara på ett antal frågor relaterade till bland annat hur denne integrerar hållbarhetsaspekter i sin investeringsprocess, vilka resurser aktören har inom hållbarhetsområdet och hur aktören tar hänsyn till klimatrelaterade risker. Samtliga dessa frågor måste besvaras på ett tillfredsställande sätt innan avtal tecknas och svaren på dessa hållbarhetsrelaterade frågor utgör dessutom ett viktigt kriterium i selekteringsprocessen. Med redan kontrakterade förvaltare förs även en löpande dialog i syfte att kontrollera och följa upp deras hållbarhetsarbete. Detta arbete rapporteras och redovisas med viss frekvens utifrån ett mål att vara tydliga och transparenta.

Kyrkans pensions ersättningsmodell innefattar endast fast ersättning. Då ingen rörlig ersättning utgår till kyrkans pensions anställda, finns ingen motsättning mellan den ersättning som utgår och berörd personals beaktande av hållbarhetsrisker.