Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning

Kyrkans pensions hållbarhetsarbete fokuserar i stor utsträckning på ESG-aspekter i val och löpande utvärdering av de externa förvaltare som anlitas. Den finansiella produkt som Kyrkans pension tillhandahåller har inte hållbara investeringar som mål men främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att Kyrkans pension ställer krav på de externa förvaltare som anlitas utifrån olika ESG aspekter. Samtliga investeringar som görs inom denna produkt främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. 

Kyrkans pension arbetar huvudsakligen med följande strategier för att ställa krav och påverka de förvaltare som anlitas. 

 • ESG-analys av förvaltare – Kyrkans pension gör en bedömning av externa förvaltare utifrån fastställda ESG-kriterier och minimikrav för att säkerställa att de förvaltare som anlitas arbetar med ESG på ett tillfredsställande sätt. 
  • Mäts genom följande indikator: Andel av anlitade förvaltare som uppfyller obligatoriska minimikrav (%)
  • Mäts genom följande indikator: Andel av anlitade förvaltare som genomgått ESG-analysen (%)
 • Exkludering av utvalda sektorer – Kyrkans pension exkluderar vissa produkter och sektorer som bedöms medföra särskild skada på miljö och/eller människor. 
  • Mäts genom följande indikator: Renhetsgrad i portfölj (%)
 • Påverkansarbete och screening avseende internationella normer – Kyrkans pension genomför normbaserad screening och för löpande dialog med de förvaltare som anlitats för att säkerställa att underliggande innehav följer erkända internationella normer för miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller anti-korruption. Om det upptäcks att någon investering bryter mot dessa riktlinjer eller normer initierar Kyrkans pension en dialog med  berörd förvaltare för att påverka bolaget att åtgärda bristerna. 
  • Mäts genom följande indikator: Antal rapporterade brott mot internationella normer i portföljen under året (st)

Kyrkans pension ska vara en aktiv och ansvarsfull ägare för sin kapitalplacering. Kyrkans pension är samtidigt en passiv investerare och det aktiva ägarskapet visar sig främst gentemot de externa motparter som väljs för att förvalta tjänstepensionsföreningens kapital. Kyrkans pension ska i rollen som aktiv och ansvarsfull ägare sträva efter att påverka marknaden till ökad hållbarhet, bidra till tydlighet och transparens gällande integrering av hållbarhet i kapitalförvaltning och samverka med andra aktörer för att uppnå detta. 

Kyrkans pension övervakar löpande, med hjälp av både interna och externa kontroller, att de miljörelaterade och sociala egenskaperna uppfylls. För att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaperna används både publik information, information från externa dataleverantörer samt information som inhämtas direkt från externa förvaltare. Kyrkans pension använder sig av betrodda externa leverantörer av hållbarhetsdata och främjar sådana miljörelaterade och sociala egenskaper där det finns god täckning för data. Härav bedömer Kyrkans pension att de miljörelaterade och sociala egenskaperna, till en större utsträckning,  inte i någon stor utsträckning påverkas av begränsningar för metoder och data.

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Kyrkans pensions förvaltade pensionsplaner premie/avgiftsbestämd och förmånsbestämd tjänstepension främjar miljörelaterade och sociala egenskaper på följande vis.ESG-analys av förvaltare 

Kyrkans pension förvaltar tjänstepensionskapital för våra medlemmar. Investeringar görs i hög utsträckning i externa fonder och direkta investeringsbeslut fattas därför av externa förvaltare.

Kyrkans pension lägger därför vikt vid ESG-aspekter i samband med val av förvaltare. Inför att en förvaltare ska anlitas eller att kapital investeras i en extern fond, gör Kyrkans pension en fördjupad analys av förvaltarens förmåga att hantera hållbarhetsrelaterade aspekter inom ramen för förvaltningen där förvaltarens inställning till och arbete med hållbarhet utvärderas. 

För ett adekvat och kontinuerligt genomförande av denna ESG-analys av förvaltare har Kyrkans pension utarbetat Riktlinjer för hållbara investeringar som innehåller de parametrar som Kyrkans pension undersöker i samband med ESG-analysen liksom utgångspunkter för hur förvaltares svar ska bedömas. Frågeställningarna i policyn kretsar runt förvaltarens kunskaper, erfarenhet, metoder, kapacitet och motivation i förhållande till hållbarhet och innehåller ett antal minimikrav som förvaltaren måste uppfylla för att vara aktuell uppdrag för Kyrkans pension.

ESG-analysen genomförs alltid innan en extern förvaltare anlitas eller investeringar görs i en extern fond. 

Exkludering av utvalda sektorer 

Kyrkans pension tillämpar negativ screening och investerar inte i vapen, tobak, cannabisprodukter för nöjesbruk, alkohol, pornografi, spel om pengar eller fossila bränslen där omsättningen från det berörda området överstiger 5 % av ett företags totala omsättning. Ifråga om distribution av- och tjänster kopplat till fossila bränslen tillämpas istället ett tröskelvärde om 50% av företagets totala omsättning och gällande kontroversiella vapen tillämpar Kyrkans pension nolltolerans. 

Nedanstående tabell beskriver specifika kriterier för respektive produkt och bransch. 

Produkt/bransch  Beskrivning av specifika kriterier
Alkohol  Produktion av alkoholhaltiga drycker. Med alkoholhaltiga drycker  menas drycker som har en högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent.
Fossil energi  Produktion (utvinning, bearbetning och elproduktion) av fossila  bränslen. Distribution av- och tjänster kopplade till fossila bränslen ,där omsättningen från sådana verksamheter överstiger 50 % av den totala omsättningen.
Pornografi  Produktion och distribution av pornografi
Spel om pengar  Spelverksamhet om pengar, inklusive företag vars huvudsakliga  affärsidé är produkter för design eller utveckling av mjukvara eller  plattformar för spel om pengar.
Tobak  Produktion av tobak eller tobaksprodukter.
Cannabis  Produktion av cannabisprodukter för nöjesbruk.
Vapen och  

krigsmateriel

Produktion och distribution av, samt tjänster kopplade till, vapen eller  krigsmateriel.
Kontroversiella  

vapen

Nolltolerans för utveckling, produktion, underhåll eller försäljning av  antipersonella minor, biologiska vapen, kemiska vapen, klustervapen  och kärnvapen.

 

Exkluderingskriterierna kopplat till sektorerna ovan tillämpas av alla de förvaltare som Kyrkans pension

Exkluderingskriterierna kopplat till sektorerna ovan tillämpas av alla de förvaltare som Kyrkans pension anlitar. Kyrkan pension monitorerar efterlevnaden kopplat till exkluderingarna genom en årlig granskning av totalportföljen utifrån uppställda exkluderingskriterier.

Påverkansarbete och screening avseende internationella normer.

Kyrkans pension granskar årligen totalportföljen genom en så kallad normbaserad granskning. Genom denna granskning analyseras innehaven utifrån erkända internationella normer för miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller anti-korruption. Innehaven granskas genom processen mot följande internationella normer och ramverk:

 • UN Guiding principles
 • UN Global Compact
 • UN Sustainable development Goals
 • OECD Guidelines
 • The Paris Agreement
 • ILO Conventions
 • ICCPR och ICESCR
 • Convention on Biological Diversity

Om det upptäcks att någon investering bryter mot dessa riktlinjer eller normer initierar Kyrkans pension en dialog med  berörd förvaltare för att påverka bolaget att åtgärda bristerna.

Investeringsstrategi

Kapitalet ska investeras aktsamt och enbart investeras i sådana finansiella instrument och andra tillgångar vars risker kan identifieras, värderas, övervakas, hanteras, kontrolleras och rapporteras. Tillgångar ska investeras i finansiella instrument och andra tillgångar så att lämplig riskspridning uppnås. Tillgångar ska därmed fördelas inom och mellan olika tillgångsslag och marknader med syfte att sprida riskerna och begränsa exponeringen mot enskilda negativa händelser på ett lämpligt sätt.

Kyrkans pension ska vara en aktiv och ansvarsfull ägare för sin kapitalplacering. Som ägare och förvaltare av ett långsiktigt kapital och pensionsåtagande har Kyrkans pension valt att integrera väl valda hållbarhetsaspekter i Investeringsriktlinjer och i det dagliga kapitalförvaltningsarbetet. Kyrkans pension är samtidigt en passiv investerare och det aktiva ägarskapet visar sig främst gentemot de externa motparter som väljs för att förvalta tjänstepensionsföreningens kapital. Kyrkans pension ska i rollen som aktiv och ansvarsfull ägare sträva efter att påverka marknaden till ökad hållbarhet, bidra till tydlighet och transparens gällande integrering av hållbarhet i kapitalförvaltning och samverka med andra aktörer för att uppnå detta. Hållbarhetsarbetet och ansvar ska vara en integrerad del av kapitalförvaltningen och placeringsbeslut.

Kyrkans pension ska sträva efter att investera i bolag eller investeringsfonder som:

 • Efterlever internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbete och anti-korruption.
 • Inte har betydande omsättning från verksamhet inom de sektorer och branscher som Kyrkans pension valt att exkludera.
 • Hanterar klimatrelaterade risker och möjligheter.

Därutöver ska Kyrkans pension:

 • I en årlig process granska totalportföljen utifrån uppställda principer och kriterier.

Kyrkans pension ska i valet av externa kapitalförvaltare och under tiden för ett förvaltaruppdrag:

 • Beakta, inom ramen för kvalitet och kostnad, förvaltarens förmåga och villighet att ta hänsyn till hållbarhet i sin investeringsprocess, inklusive olika risker eller möjligheter kopplade till hållbarhet, samt specifika hållbarhetsrelaterade investeringskriterier.
 • Regelbundet monitorera förvaltarens hållbarhetsarbete.
 • Utifrån granskning, monitorering och från tid till annan, föra en aktiv dialog med kapitalförvaltare kring hållbarhet, olika risker eller möjligheter kopplade till hållbarhet och specifika kriterier.

För att säkerställa att investeringsobjekten följer praxis för god styrning ställer Kyrkans pension krav på att de förvaltare som Kyrkans pension anlitar integrerar bolagsstyrningsaspekter i investeringsbeslutsprocessen genom att utvärdera och bedöma relevanta aspekter kopplade till t.ex. bolagsstruktur, personal och skattefrågor. Kyrkans pension följer löpande upp förvaltarnas hållbarhetsarbete och arbetar kontinuerligt för att detta ska förbättras.  

Vidare strävar Kyrkans pension efter att välja förvaltare som är undertecknare av FN-initiativet Principles for Responsible Investment (PRI) som innebär att efterleva sex vägledande principer för ansvarsfulla investeringar som bl.a. innebär att integrera aspekter kring bolagsstyrning i investeringsbeslutsprocessen.

Utöver att ställa krav på de förvaltare som Kyrkans pension anlitar gör Kyrkans pension även löpande screening av samtliga innehav utifrån internationella riktlinjer, konventioner och normer kring god företagsstyrning. Om det upptäcks att någon investering bryter mot dessa riktlinjer eller normer initierar Kyrkans pension en dialog med  berörd förvaltare för att påverka bolaget att åtgärda bristerna.

Andel av investeringar

Samtliga av den finansiella produktens investeringar är ägnade att vara i linje med minst en av ovanstående miljörelaterade och sociala egenskaper, liksom omfattas av ovan beskrivna processer för att bedöma att praxis för god styrning efterföljs av investeringsobjekten. Därför faller samtliga av tillgångarna, både direkta och indirekta investeringar, in under kategorin “1# Anpassade till M/S egenskaper”.  

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Kyrkans pension använder sig av både interna och externa kontroller för att löpande övervaka de identifierade miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna. Innan ett nytt innehav tas in i fonden, ansvarar Kyrkans pension för att kontrollera att innehavet efterlever fondens hållbarhetskrav och principer. Därefter görs en årlig granskning för att säkerställa att innehaven uppfyller de exkluderingskrav som fastställts samt att innehaven efterlever internationellt erkända normer för miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller anti-korruption. Detta görs med hjälp av den externa aktören, ISS ESG. 

Metoder

Kyrkans pensions metod för att mäta främjandet av miljörelaterade och sociala egenskaper genomförs genom en mätning och granskning av de finansiella produkternas innehav och dess förvaltare utifrån de hållbarhetsindikatorer som fastställts. För att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar används följande indikatorer för respektive egenskaper:

Påverkansarbete och screening avseende internationella normer Antal rapporterade brott mot internationella normer i portföljen under året (st)
Exkludering av utvalda sektorer Renhetsgrad i portfölj (%)
ESG-analys av förvaltare  Andel av anlitade förvaltare som genomgått ESG-analysen (%)

Andel av anlitade förvaltare som uppfyller obligatoriska minimikrav (%)

Datakällor och databehandling

Kyrkans pension samlar in hållbarhetsdata från publika datakällor, exempelvis från årsredovisningar, policies och media, samt genom en direkt dialog med Kyrkans pensions innehav. Den hållbarhetsdata som insamlas är kopplat till de hållbarhetsindikatorer som används för att mäta investeringens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. 

Kyrkans pension använder också en extern hållbarhetsdataleverantör, ISS ESG, som ett verktyg för uppföljning av dess innehav. ISS ESG granskar årligen information för att säkerställa att innehaven efterlever de identifierade hållbarhetsindikatorerna. Specifikt granskar ISS ESG fondernas innehav enligt (1) Norm-Based Research, (2) Controversial Weapons Screening och (3) Sector-Based Screening.  Kyrkans pension bedömer externa hållbarhetsdataleverantörer utefter dess datakvalitet, täckningsgrad samt dess metoder för att verifiera den data som samlats in. 

Kyrkan pension bedömer att tillgången till kvalitativ data ifråga om taxonomiförenlighet i dagsläget är för låg, vilket påverkar Kyrkans pensions förmåga att bedöma hur ett åtagande om en viss grad taxomiförenliga investeringar skulle kunna påverka avkastningen. Därav har Kyrkan pension beslutat att inte göra någon åtagande kopplat till den typen av data ännu. 

Begränsningar för metoder och data

Kyrkans pension bedömer att det finns vissa begränsningar avseende den data som har samlats in, främst på grund av bristen på relevant hållbarhetsdata och bristen på gemensamma redovisningsstandarder. Det finns även begränsningar av verifieringen av den data som insamlas, då det idag inte finns krav på att den data som samlats in ska granskas av en tredje part. I samband med att nya hållbarhetsregelverk implementeras, såsom Corporate Sustainability reporting Directive (CSRD), kommer tillgängligheten till relevant och kvantitativ hållbarhetsdata att öka. 

Kyrkans pension använder sig av betrodda externa leverantörer av hållbarhetsdata samt främjar sådana miljörelaterade och sociala egenskaper som Kyrkans pension där det finns god täckning för data. Därav bedömer Kyrkans pension att de miljörelaterade och sociala egenskaperna, till en större utsträckning,  inte påverkas av de begränsningar för metoder och data som angivits. 

Due diligence

Kyrkans pension arbetar löpande med att säkerställa att hållbarhet integreras i investeringsprocessen. När en ny förvaltare anlitas görs en samlad bedömning utifrån fondens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Granskningen innefattar ESG-analys av förvaltare inklusive kontroll av minimikrav, screening avseende internationella normer, exkludering av utvalda sektorer samt säkerställa praxis för god styrning. 

Policyer för aktieägarengagemang

Kyrkans pension följer löpande upp med externa fondförvaltare och dess direkta investeringar genom en normbaserad granskning som en del av Kyrkans pensions påverkansarbete. Genom denna granskning analyseras innehaven utifrån erkända internationella normer för miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller anti-korruption. Om det upptäcks att någon investering bryter mot dessa riktlinjer eller normer initierar Kyrkans pension en dialog med berörd förvaltare för att påverka bolaget att åtgärda bristerna.