”Kyrkans pension står väl rustad inför framtiden”

Det ekonomiska läget

Händelseutvecklingen under år 2022 var intensiv. Från att ekonomierna gick på högvarv under 2021 så förändrades allt under år 2022. Inflationen steg kraftigt till tvåsiffriga nivåer, centralbankerna stramade åt, börserna föll, kreditspreadarna ökade och lågkonjunkturen stod för dörren. Inflationsuppgången kan ses i ljuset av flera samverkande faktorer. Massiva penning- och finanspolitiska stimulanser under pandemin ökade efterfrågan i ett läge då världsekonomin befann sig i nära fullt kapacitetsutnyttjande. Rysslands invasion av Ukraina i februari fick direkta effekter på energipriserna samt störningar i distributionskedjor och produktion vilket i sin tur ledde till sjunkande utbud. Detta fick till konsekvens kraftiga prisökningar brett över samtliga varukategorier.

De finansiella marknaderna har reagerat med stor nervositet. Det går inte att veta vad nästa steg i konflikten blir. Den oroliga stämningen på börsen håller sannolikt i sig ett tag. Prissättningen på räntemarknaden indikerar i dag fortsatta räntehöjningar och en styrränta i Sverige någonstans kring 3,50–3,75 procent till nästa sommar. Dock tycks räntetoppen komma närmare samtidigt som för närvarande fallande längre räntor indikerar sämre tillväxt. Med räntetoppen i sikte har köpare i viss utsträckning kommit tillbaka vad beträffar mer riskfyllda tillgångar såsom till exempel aktier under fjärde kvartalet.   

Till viss del beror inflationen sannolikt på baseffekter samt flaskhalsar som har uppstått då produktion och konsumtionsbehov har ökat igen efter 2021 års nedstängningar. Detta talar för att inflationen vi ser idag är av övergående karaktär men om det också finns andra anledningar till ett ökat pristryck såsom till exempel fortsatta problem inom energiområdet så kan inflationen visa sig vara mer persistent och kanske till och med svår att bemästra. De två olika scenarierna ger i sin tur helt olika slutsatser för vilken penningpolitik som bör bedrivas vilket i sin tur ger olika slutsatser för värderingen på börser och andra finansiella tillgångar. 

Med hög inflation, negativ reallöneutveckling, låg förväntad tillväxt och skakiga finansmarknader står världens centralbanker inför ett nytt dilemma. Hur bemöter en centralbank stagflation? Ska man bekämpa den höga inflationen eller stimulera den låga tillväxten? Kan verkligen centralbankerna höja räntorna i den utsträckning som är inprisat? En vikande konjunktur kopplat med hög räntekänslighet i ekonomin kommer vara ett problem som kommer göra det svårt att höja räntan så kraftfullt och snabbt som måste göras för att infria dagens förväntningar. Med andra ord så är det snarare tolkningen av vad som ligger bakom prisuppgången än prisuppgången i sig som spelar roll. Ett stort tolkningsutrymme med ett ännu större utfallsutrymme ger grogrunden för en volatil marknad.

I valet mellan tillgångsslag blir nyckelfrågorna den ekonomiska tillväxten de närmaste åren och ränteutvecklingen mot bakgrund av den ekonomiska utvecklingen.

Det är fördelaktigt för Kyrkans pension under rådande låga ränteläge att ha en stark finansiell ställning och därmed möjligheten att ta risk för att möta de lägre framtida avkastningsmöjligheterna.

Allmänt om verksamheten

Vi fortsätter kontinuerligt att anpassa våra försäkringssystem och finanssystem. Som en direkt konsekvens av detta fortsätter Kyrkans pension att operativt anpassa verksamheten bland annat med olika resursförstärkningar. Vad beträffar kapitalförvaltningen har Kyrkans pension en mycket stark finansiell ställning vilket medför goda förutsättningar att även i framtiden kunna ha en attraktiv strategisk tillgångsallokering. Vi har dessutom låga driftskostnader inom kapitalförvaltningen och/eller försäkringsadministrationen, med egenutvecklade IT-system som vi kontinuerligt utvecklar och underhåller. Detta ger Kyrkans pension en stabil grund att fortsätta utveckla verksamheten på ett robust och kostnadseffektivt sätt och att arbeta med en oförändrad långsiktig strategi.

Under januari månad utökade Kyrkans pension sitt ägande i samhällsfastighetsbolaget Stenvalvet från cirka 37 % till cirka 69 % av aktiekapital och röster. Målsättningen är att på sikt minska ägarandelen till mindre än 50 %. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) gick per den 5 november 2021 ut med ett pressmeddelande om förvärv av aktier i Stenvalvet från Kåpan pensioner. Aktierna i Stenvalvet omfattades av överlåtelsebegränsningar och med anledning av dessa lämnade Kåpan pensioner ett erbjudande till Kyrkans pension och Stiftelsen strategisk forskning (SFF) att förvärva Kåpans samtliga aktier, motsvarande cirka 46 % av aktiekapitalet och rösterna i Stenvalvet. Kyrkans pension och SFF beslutade att utnyttja förköpsmöjligheten.

Som en del att finansiera förvärvet av Kåpans aktier i Stenvalvet sålde Kyrkans pension i början av januari globala och svenska aktier för drygt 1 500 mkr samt räntebärande värdepapper för drygt 500 mkr. 

Stark finansiell ställning

Kyrkans pensions finansiella ställning är en av branschens absolut starkaste vilket bidrar till hög medlemsnytta.

Den 31 december 2022 uppgick kapitalet till 24,3 miljarder kronor, vilket innebär att kapitalet har minskat med 1,2 miljarder kronor sedan föregående årsskifte. Totalavkastningen uppgick till -4,0 %. Kyrkans pension har en mycket god finansiell ställning och solvensen uppgår till 262 % vilket fortsatt är en av branschens absolut starkaste! 

Kyrkans pension kan i och med detta lämna 100 % premierabatt i den förmånsbestämda pensionsplanen till våra arbetsgivare för tredje året i rad! Vad beträffar den premiebestämda pensionsplanen så är återbäringsräntan för närvarande 7 % vilket ger våra medlemmar en av de högsta återbäringsräntorna i branschen!

Framtidens utgångspunkt – Hållbart är lönsamt – lönsamt är hållbart

Kyrkans pensions riktlinjer för hållbarhetsarbete visar våra nuvarande ambitioner på området. Under år 2023 kommer vi se över vårt arbete med hållbarhet för att kunna lansera en ny hållbarhetsstrategi anpassad till nya strängare lagkrav. Vi redovisar vilka krav vi har på våra externa kapitalförvaltare och vi ska i framtiden eftersträva att investera i bolag som bidrar till en hållbar utveckling genom sina produkter och tjänster. Vi ska även fortsatt undvika att investera i företag som arbetar inom följande områden; alkohol, fossil energi, pornografi, spel om pengar, tobak, cannabis för nöjesbruk samt vapen.

Vår utgångspunkt är att Hållbart är lönsamt och lönsamt är hållbart.

Tankar inför framtiden

Kyrkans pension står väl rustat inför framtiden med moderna och för verksamheten väl anpassade IT-system. Vår egen organisation i Stockholm har stärkts upp med för framtiden nödvändiga resurser. Våra medlemmar uppskattar vår tydliga och enkla affärsmodell och vår hemsida anpassas kontinuerligt efter de nya, ökade informationskraven. Kyrkans pensions mycket starka finansiella ställning ger oss möjligheter att bygga en väldiversifierad tillgångsportfölj för att på så sätt öka utsikterna till en högre riskjusterad avkastning.

Vi tror på och agerar utifrån vår egen mycket långsiktigt utstakade strategi och arbetar utifrån att enkelhet är bättre än komplexitet.

Kan Kyrkans pension kombinera att ha en konkurrenskraftig avkastning samt låga driftskostnader och samtidigt bidra till en bättre värld för kommande generationer så bidrar föreningen till fortsatt medlemsnytta.

Stockholm 3 februari 2023

Carl Cederberg

Verkställande direktör

Bild: Kristofer Hedlund