Kyrkans pension står väl rustad inför framtiden

VD har ordet

”Kyrkans pension står väl rustad inför framtiden”

Det ekonomiska läget

Trots att pandemi i form av Covid-19, klimatkris inte minst i samband med översvämningarna i Tyskland och stigande inflation präglade år 2021 blev det ett strålande år för investerare med stigande tillgångspriser världen över. Stockholmsbörsen hade till exempel en uppgång på drygt 30 procent. Räntor har stigit något under året men är fortsatt låga trots stigande inflation vilket skapar en miljö med kraftigt negativa realräntor vilket i sin tur ger stöd till andra tillgångspriser. En låg realränta medför att företagens kapitalkostnader långsiktigt kommer att fortsätta att vara gynnsamma, vilket i sin tur positivt för aktiemarknaden eftersom bolagen i en sämre konjunkturfas har svårare att höja priser om kostnaderna skulle stiga.

I takt med stigande inflation har centralbanker börjat röra sig mot en normalisering av penningpolitiken. I USA där inflationen nådde så högt som 6,8 procent är centralbanken redo att börja höja räntan redan under 2022 men i Europa har centralbankerna generellt sett inte kommit lika långt. I Sverige steg inflationen till 3,3 procent (november -21) och Riksbanken prognosticerar en första höjning av styrräntan först i början av 2024. På aktiemarknaden har vi under hösten sett en ökad volatilitet i samband med att penningpolitiken har börjat komma i fokus men trots den högre volatiliteten avslutas året starkt.

Inflationen har stigit runt om i världen till de högsta nivåerna på flera decennier. Till viss del så beror detta på baseffekter samt flaskhalsar som har uppstått då produktion och konsumtionsbehov har ökat igen efter förra årets nedstängningar. Detta talar för att inflationen vi ser idag är av övergående karaktär men om det också finns andra anledningar till ett ökat pristryck så kan inflationen visa sig vara mer persistent och kanske till och med svår att bemästra. De två olika scenarierna ger i sin tur helt olika slutsatser för vilken penningpolitik som bör bedrivas vilket i sin tur ger olika slutsatser för värderingen på börser och andra finansiella tillgångar. Med andra ord så är det snarare tolkningen av vad som ligger bakom prisuppgången än prisuppgången i sig som spelar roll. Ett stort tolkningsutrymme med ett ännu större utfallsutrymme ger grogrunden för en volatil marknad.

I valet mellan tillgångsslag blir nyckelfrågorna den ekonomiska tillväxten de närmaste åren och ränteutvecklingen mot bakgrund av den ekonomiska utvecklingen.

Det är fördelaktigt för Kyrkans pension under rådande låga ränteläge att ha en stark finansiell ställning och därmed öka möjligheten att ta risk för att möta de lägre framtida avkastningsmöjligheterna.

Stark finansiell ställning

Kapitalet har fortsatt att öka och den finansiella ställningen är en av branschens absolut starkaste vilket bidrar till hög medlemsnytta.

Den 31 december 2021 uppgick kapitalet till 25,6 miljarder kronor, vilket innebär att kapitalet har ökat med 3,7 miljarder kronor sedan årsskiftet. Totalavkastningen uppgick till +17,8 %. Kyrkans pension har en mycket god finansiell ställning och solvensen uppgår till 243 % vilket fortsatt är en av branschens absolut starkaste.

Kyrkans pension kan i och med detta lämna 100 % premierabatt i den förmånsbestämda pensionsplanen till våra arbetsgivare för tredje året i rad! Vad beträffar den premiebestämda pensionsplanen så är återbäringsräntan för närvarande 11 % vilket ger våra medlemmar en av de högsta återbäringsräntorna i branschen.

Hållbart är lönsamt – lönsamt är hållbart

Kyrkans pensions hållbarhetspolicy visar tydligt våra ambitioner på området. Strategin innebär att vi ska vara en aktiv ägare och att hållbarhet utgör en integrerad del av kapitalförvaltningen. Vi redovisar tydligt vilka krav vi har på våra externa kapitalförvaltare. Vi ska eftersträva att investera i bolag som bidrar till en hållbar utveckling genom sina produkter och tjänster. Vi ska även undvika att investera i företag som arbetar inom följande områden; alkohol, fossil energi, pornografi, spel om pengar, tobak, cannabis för nöjesbruk samt vapen.

Vår utgångspunkt är att Hållbart är lönsamt och lönsamt är hållbart.

Tankar inför framtiden

Kyrkans pension står väl rustad inför framtiden med moderna och för verksamheten väl anpassade IT-system. Vår egen organisation i Stockholm har stärkts upp med för framtiden nödvändiga resurser. Våra medlemmar uppskattar vår tydliga och enkla affärsmodell och vår hemsida har anpassats till den nya ökade informationskraven. Kyrkans pensions mycket starka finansiella ställning ger oss möjligheter att bygga en väldiversifierad tillgångsportfölj för att på så sätt öka utsikterna till en högre riskjusterad avkastning.

Vi tror på och agerar utifrån vår egen mycket långsiktigt utstakade strategi och arbetar utifrån att enkelhet är bättre än komplexitet.

Kan Kyrkans pension kombinera att ha en konkurrenskraftig avkastning samt låga driftskostnader och samtidigt bidra till en bättre värld för kommande generationer så bidrar föreningen till fortsatt medlemsnytta.

Stockholm 18 januari 2022

Carl Cederberg
Verkställande direktör