Fastställande av pensionstillägg för förmånsbestämda pensioner under utbetalning 2024

Kyrkans pensions styrelse beslutade på ordinarie styrelsemöte den 27 november att utgående pensioner förändras i samma takt
som förändringen i prisbasbeloppet, vilket innebär att 2024 års pensioner ökar med 9,14 %.