Förändrad återbäringsränta

Styrelsen beslutade på ordinarie styrelsemöte den 29 mars att för premiebestämda pensioner höja återbäringsräntan från 6 % till 8 % från och med 1 juli 2021. Konsolideringsgraden i premiebestämd försäkring uppgick per den 31 januari till 120 % och målkonsolideringen är 107 %.