Förändrad återbäringsränta

Kyrkans pensions styrelse beslutade på ordinarie möte den 24 maj att för premiebestämda pensioner ska återbäringsräntan, (inklusive
garantiränta), höjas från 5 % till 8 % från och med 1 juli 2024. Den kollektiva konsolideringsgraden för premiebestämd pension uppgick till
114 % per den 31 mars.