Förändrad återbäringsränta

Styrelsen beslutade på ordinarie möte den 28 maj att för premiebestämda pensioner sänka återbäringsräntan från 7 % till 4 % från och med 1 juli 2020.. Återbäringsräntan har varit oförändrad sedan 1 januari år 2016. Konsolideringsgraden i premiebestämd försäkring uppgick per 31 maj till 113 % och målkonsolideringen är 107 %.  Kyrkans pensionskassas finansiella situation är fortsatt mycket stabil och nyckeltalen är bland tjänstepensionsbranschens främsta. Solvensgraden var per den 31 maj totalt 182 % och totalavkastningen var – 2 %.