Investeringsstrategi

Vår investeringsstrategi har klarat den finansiella turbulensen bra.
Totalavkastning +1,8 %, Solvens 178 %.

Trots mycket turbulenta finansmarknader där börserna föll mer än 20 procent sedan toppen under sensommaren står sig Kyrkans pensionskassas finansiella situation mycket väl jämfört med våra tjänstepensionskollegor. Solvensgraden var vid årsskiftet 178 % vilket är en av branschens absolut starkaste! Våra premieinbetalningar ligger stabilt och har för första gången passerat 600 miljoner kronor. Kapitalet har fortsatt att öka och uppgår nu till 17,9 miljarder kronor. Återbäringsräntan i den premiebestämda försäkringsplanen uppgår till konkurrenskraftiga 7 procent och har legat stabilt på denna nivå sedan   1 januari 2016. Totalavkastningen blev konkurrenskraftiga + 1,8 %. Största positiva bidrag till totalavkastningen gav våra alternativa- samt fastighetsinvesteringar som tillsammans uppgick till 18 % av våra samlade tillgångar.