Fördelningen av tillgångar är viktig

Kyrkans pension placerar pensionspengarna i fyra olika tillgångsslag. Fördelningen av tillgångar är viktigt eftersom kyrkans pension ska leverera så bra avkastning som möjligt till begränsad risk. Störst är räntebärande värdepapper, därefter i storleksordningen aktier, fastigheter och alternativa placeringar. Tillgångsslaget aktier delas upp i svenska respektive utländska aktiefonder.

ALLOKERING TOTALA TILLGÅNGAR

Värdet på totala placeringstillgångar var per 31 december 2020 21,9 miljarder konor med en fördelning enligt nedan:

AKTIER

Aktier är vårt näst största tillgångsslag och ligger i portföljen med fria tillgångar.

Aktieplaceringar görs endast i aktiefonder.

Den 31 december 2020 bestod aktieportföljen av 32 % svenska aktier och 68 % utländska aktier. Aktiefonder som pensionskassan placerar i:

RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

Räntebärande värdepapper står för 38 procent av våra placeringar.

Det är placeringar med låg risk, som ligger i skuldtäckningsportföljen.

Pensionskapital som ska betalas ut inom kort placeras i obligationer med kortare löptid, och pensionskapital som ska betalas ut långt fram i tiden i obligationer med längre löptid.

FASTIGHETER

Kyrkans pensions placeringar i fastigheter sker indirekt via bolag i Fastighets AB Stenvalvet och SPP Fastigheter AB. Tillgångarna utgör per 31 december 2020 14 % av portföljen.

ALTERNATIVA PLACERINGAR

Även alternativa placeringar ligger i portföljen med fria tillgångar. Utgångspunkten för de här placeringarna är att de ska ha en låg korrelation mot aktier och räntor och risken ska vara lägre än mot aktier.

Exempel på investeringar:

» Miljöteknikfonden Alder

» SEB Microfinance Fund VI

» SEB Private Equtiy Opportunity IV

» Infranode Fund II