Fördelningen av tillgångar är viktig

Kyrkans pension placerar pensionspengarna i fyra olika tillgångsslag. Fördelningen av tillgångarna är viktig eftersom tjänstepensionsföreningen ska leverera så bra avkastning som möjligt till en begränsad risk. Störst är aktier, därefter räntebärande värdepapper, fastigheter och alternativa placeringar. Tillgångsslaget aktier delas upp i svenska respektive utländska aktiefonder.

Allokering totala tillgångar

Värdet på totala placeringstillgångar var per 31 december 2023 25,8 miljarder kronor med fördelning enligt nedan.

Aktier

Aktier står för 32 % av våra placeringar och ligger i portföljen med fria tillgångar. Aktieplaceringar görs endast i aktiefonder. Den 31 december 2023 bestod aktieportföljen av 37 % svenska aktier och 63 % utländska aktier. 

Räntebärande värdepapper

Räntebärande värdepapper står för 31 % av våra placeringar. Det är placeringar med låg risk, som ligger i skuldtäckningsportföljen. Pensionskapital som ska betalas ut inom kort placeras i obligationer med kortare löptid och pensionskapital som ska betalas ut långt fram i tiden i obligationer med längre löptid.

Fastigheter

Kyrkans pensions placeringar i fastigheter sker indirekt via bolag i Fastighets AB Stenvalvet och SPP Fastigheter AB. Tillgångarna utgör per 31 december 2023 26 % av portföljen.

Alternativa placeringar

Även alternativa placeringar ligger i portföljen med fria tillgångar. Utgångspunkten för de här placeringarna är att de ska ha en låg korrelation mot övriga tillgångar.

Exempel på investeringar:
» Miljöteknikfonden Alder
» SEB Microfinance Fund VI, VIII
» SEB Private Equtiy Opportunity IV
» Infranode Fund II
» Storebrand Infrastructure Fund

Bildtext: MPY Telecom är ett av innehaven i Infranode Fund II där Kyrkans pension är investerad. MPY Telecom är en långsiktig ägare och operatör av digital infrastruktur med en ledande marknads­position regionalt i och runt Östra Finland. Företagets telekommunikationstorn fungerar som infrastruktur för regional mobil täckning, medan dess växande fibernätverk erbjuder kritiska dataanslutningar för ett ökande antal hushåll, företag och offentliga enheter.

Bild: Jarkko Tiusanen