Fördelningen av tillgångar är viktig

Kyrkans pensionskassa placerar pensionspengarna i fyra olika tillgångsslag. Fördelningen av tillgångar är viktigt eftersom Kyrkans pensionskassa ska leverera så bra avkastning som möjligt till begränsad risk. Störst är räntebärande värdepapper, därefter i storleksordningen aktier, fastigheter och alternativa placeringar. Tillgångsslaget aktier delas upp i svenska respektive utländska aktiefonder.

 

Allokering totala tillgångar

Värdet på totala placeringstillgångar var per 31 december 2018 drygt 17,9 miljarder kronor med en fördelning enligt:

Räntebärande värdepapper

Räntebärande värdepapper står för 42 procent av våra placeringar. Det är placeringar med låg risk, som ligger i skuldtäckningsportföljen. Pensionskapital som ska betalas ut inom kort placeras i obligationer med kortare löptid, och pensionskapital som ska betalas ut långt fram i tiden i obligationer med längre löptid.

Aktier

Aktier är vårt näst största tillgångsslag och ligger i portföljen med fria tillgångar. Aktieplaceringar görs endast i aktiefonder. Den 31 december 2018 bestod aktieportföljen av 30 procent svenska aktier och 70 procent utländska aktier. Aktiefonder som Kyrkans pensionskassa placerar i:

Fastigheter

Kyrkans pensionskassas placeringar i fastigheter sker indirekt via bolag i Fastighets AB Stenvalvet och SPP Fastigheter AB. Tillgångarna utgör per 31 december 2018 10% av portföljen. Stenvalvet äger och förvaltar fastigheter för samhällsservice till exempel skolor, äldreboenden, vårdcentraler och tingsrätter. Staten, kommuner och landsting är de största hyresgästerna. De drygt 100 fastigheterna med en total area på cirka 650 000 m2 har ett marknadsvärde på cirka 12 miljarder kronor.

Bildtext:
Stenvalvets fastighet Visby Geten utsågs 2001 till Gotlands vackraste hus i en omröstning. Här finns Gotlands tingsrätt och Lantmäteriet.

 

Alternativa placeringar

Även alternativa placeringar ligger i portföljen med fria tillgångar. Utgångspunkten för de här placeringarna är att ha en låg korrelation mot aktier och räntor och risken ska vara lägre än mot aktier.