”Kyrkans pensions finansiella ställning är fortsatt mycket stark”

Bild: Kristofer Hedlund

Ekonomiska läget

Inflationen har börjat vika neråt. Det verkar som toppen är nådd och frågan blir i så fall hur långt ner kommer inflationen att falla och hur kommer centralbankerna att agera? Stärkt av att räntetoppen verkar vara nådd avslutade Stockholmsbörsen årets sista kvartal med en uppgång på drygt 14 procent vilket innebar en uppgång på 17,3 procent för helåret. Många ekonomer räknar nu med att flera centralbanker kommer att påbörja en cykel av räntesänkningar under 2024.

Året avslutades med stora och breda räntenedgångar. Den amerikanska 10-årsräntan som var uppe och vände på runt 4,6 procent i oktober föll med 120 baspunkter för att sluta året på 3,4 procent. Även i Europa och Sverige har räntorna fallit på bred front. I samband med räntefallen kom också riskaptiten tillbaka med besked. Sjunkande kreditpremier ledde till en fortsatt återhämtning för kreditmarknaden i stort och fastighetsbolagen i synnerhet. Att sjunkande räntor gynnar fastighetsbolag med ansträngda balansräkningar är ingen hemlighet.

Den svenska kronan var under året rekordsvag men stärktes under sista kvartalet. Vad som driver kronan är mycket svåranalyserat. Ett strukturellt sparandeöverskott som sätter press nedåt på kronan när vi svenskar investerar en stor del av sparkapitalet utomlands kan vara en faktor. På kortare sikt är det många som pekar på turbulensen på den svenska fastighetsmarknaden som har fått internationella investerare att dra öronen åt sig. En tredje faktor som kan spela in är den låga realräntan i Sverige. Valutakurser påverkas av relativa reala räntor och med en svensk inflationstakt som ligger högre än i omvärlden har detta lett till ett tryck nedåt för den svenska kronan.

Framåtblickande indikatorer har länge pekat mot en kraftig konjunkturavmattning i världen i stort och i Sverige i synnerhet. OECD och många prognosmakare med dem prognostiserar en mycket svag BNP-utveckling i Sverige. Hitintills har dock utvecklingen i ekonomin inte varit fullt så illa som många har trott. Arbetslösheten är fortsatt låg och har inte visat några tydliga tecken på att öka, konsumtionen håller sig uppe och företagen gör fortsatt goda vinster främst genom att de har kunnat höja sina priser. 

Om vi blickar framåt in i 2024 bedömer vi att fokus i första hand kommer vara inriktat på hur kraftig avmattningen i konjunkturen som ligger framför oss blir, det vill säga om det blir en mjuk eller hård landning. Hur mycket penning- och finanspolitiska stimulanser kommer att behövas för att möta konjunkturnedgången? Balansen här emellan kommer vara avgörande för hur utvecklingen blir på finansmarknaderna. 

I valet mellan tillgångsslag blir nyckelfrågorna den ekonomiska tillväxten de närmaste åren och ränteutvecklingen mot bakgrund av den ekonomiska utvecklingen.

Allmänt om verksamheten

Vi fortsätter kontinuerligt att anpassa våra försäkringssystem och finanssystem. Som en direkt konsekvens av detta fortsätter Kyrkans pension att operativt anpassat verksamheten och under perioden har Kyrkans pension exempelvis utsett en hållbarhetsansvarig. Vad beträffar kapitalförvaltningen har Kyrkans pension en mycket stark finansiell ställning vilket medför goda förutsättningar att även i framtiden kunna ha en attraktiv strategisk tillgångsallokering. Vi har dessutom låga driftskostnader, vilket sammantaget innebär att vi levererar hög medlemsnytta. Detta ger oss en stabil grund att fortsätta att utveckla verksamheten på ett robust och kostnadseffektivt sätt och att arbeta med en oförändrad långsiktig strategi.

Kyrkans pensions finansiella ställning är fortsatt mycket stark 

Kapitalet ökade med 1 548 mkr och uppgick vid årsskiftet till 25 812 mkr. Totalavkastningen blev + 7,6 procent. 

Aktier + 20,5 procent och räntebärande placeringar + 10,1 procent var de tillgångsslag som bidrog mest till Kyrkans pensions positiva resultat. Solvensgraden uppgick till 251 procent vilket är en av branschens starkaste. I den förmånsbestämda pensionsplanen ges arbetsgivarna en premierabatt på 100 procent för fjärde året i rad och i den premiebestämda pensionsplanen uppgår återbäringsräntan för närvarande till 5 procent.

Framtidens utgångspunkt – hållbart är lönsamt och lönsamt är hållbart

Kyrkans pensions riktlinjer för hållbarhetsarbete visar våra nuvarande ambitioner på området. Under 2023 har vi sett över vårt arbete med hållbarhet för att kunna lansera en ny hållbarhetsstrategi anpassad till nya strängare lagkrav. Vi redovisar vilka krav vi har på våra externa kapitalförvaltare och vi ska i framtiden eftersträva att investera i bolag som bidrar till en hållbar utveckling genom sina produkter och tjänster. Vi ska även fortsatt undvika att investera i företag som arbetar inom följande områden; alkohol, fossil energi, pornografi, spel om pengar, tobak, cannabis för nöjesbruk samt vapen.

Vår utgångspunkt är att hållbart är lönsamt och lönsamt är hållbart.

Tankar inför framtiden

Kyrkans pension står väl rustat inför framtiden med moderna och för verksamheten väl anpassade IT-system. Vår egen organisation i Stockholm har stärkts upp med för framtiden nödvändiga resurser. Kyrkans pensions hemsida anpassas till de nya ökade informationskraven. Kyrkans pensions mycket starka finansiella ställning ger oss möjligheter att bygga en väldiversifierad tillgångsportfölj för att på så sätt öka utsikterna till en högre riskjusterad avkastning.

Vi tror på och agerar utifrån vår egen mycket långsiktigt utstakade strategi och arbetar utifrån att enkelhet är bättre än komplexitet.

Kan Kyrkans pension kombinera att ha en konkurrenskraftig avkastning samt låga driftskostnader och samtidigt bidra till en bättre värld för kommande generationer så bidrar föreningen till fortsatt medlemsnytta.

17 januari 2024

Carl Cederberg

Verkställande direktör