Kyrkans pensionskassa 20 år

1999 bildades Kyrkans pensionskassa. Uppdraget var att trygga pensionerna för Svenska kyrkans anställda när kyrkan vid millennieskiftet skiljdes från staten. Idag, 20 år senare 
är pensionskassan en av de tre största i Sverige.

– I branschjämförelser ligger vi i topp, vi har de senaste åren haft klart bäst utveckling av samtliga pensionskassor och tjänstepensionsleverantörer, säger Carl Cederberg, vd.

Innan riksdagsbeslutet var fattat, att Svenska kyrkan skulle skiljas från staten, tillsattes en utredning, för att hitta ett sätt att säkra medarbetarnas pensioner.

– Utredningen tittade på olika alternativ, exempelvis om någon befintlig pensionskassa kunde ta hand om förvaltningen, men valet föll på att bilda en egen försäkringsförening som drivs utan vinstintresse och har representanter i styrelsen från både arbetsgivarsidan och de anställdas fackförbund, berättar Gunilla Tisander, sekreterare på Kyrkans pensionskassa, som har varit med sedan starten.

Samarbetet fungerade bra från dag ett. Parterna hade ett gemensamt mål, att skapa en pensionskassa som kunde sköta förvaltningen med låga kostnader, bra avkastning och en tydlig etisk kompass.

Att starta en helt ny pensionskassa och räkna ut storleken på pensionsåtagandet var ett omfattande och komplicerat arbete. Till en början låg fokus på att hämta in korrekt information från de tidigare försäkringsgivarna.

– Det var svårt att få fram alla uppgifter och kunna debitera församlingarna rätt belopp, men det var spännande att jobba med, minns Gunilla.

Att bygga upp ett förtroende hos arbetsgivarna var viktigt, för det var stora summor, som de skulle betala in.

Det totala kapitalet när pensionskassan startade var 6,3 miljarder kronor. 20 år senare är siffran nästan 21 miljarder kronor.

2019 fick 19 246 pensionärer tjänstepension från Kyrkans pensionskassa, totalt 583 miljoner kronor betalades ut.

Att det har gått så bra för Kyrkans pensionskassa förklarar Carl Cederberg med att man har haft förmågan att tänka utanför boxen och följa en långsiktig strategi utan att påverkas av vad andra gör.

– Vi har hela tiden legat lite före konkurrenterna med vår investeringsstrategi, till exempel när det gäller illikvida tillgångar, säger han.

 

1999

Svenska kyrkans försäkringsförening (som senare bytte namn till Kyrkans pensionskassa) bildas. Ulf Lagerström utses till vd och en administrativ chef och en sekreterare rekryteras.

2000

Vid millennieskiftet betalar församlingarna in 4 miljarder kronor och kyrkofonden 2,3 miljarder kronor till pensionskassan. Den 1 januari tar Kyrkans pensionskassa över ansvaret för pensionsutbetalningar till Svenska kyrkans 11 141 pensionärer.

Bengt Emriksson blir ny vd.

2005

Kartläggningen av arbetsgivarnas pensionsskuld är till slut klar.

2006

Svenska kyrkan får ett nytt kollektivavtal, KAP-KL Svenska Kyrkan.

2007

En värdesäkringsfond inrättas för de förmånsbestämda pensionerna.

2009

Anders Granberg blir vd.

2010

Pensionskassans första kapitalbindande placering bildas tillsammans med AI Pension och Alecta genom fastighetsbolaget Lönnbacken Fastigheter. Bolagets affärsidé är att förvärva, förvalta och aktivt utveckla samhällsfastigheter främst i form av äldreboenden.

2011

Kyrkans pensionskassa ansluter sig till minpension.se.

Kapitalet passerar 10 miljarder kronor.

2012

Möjligheten till flexibelt uttag av avgiftsbestämd pension införs.

2014

Carl Cederberg blir vd. Lönnbacken fastigheter förvärvar samtliga aktier i Roxanne Fastighetsfond AB och utvidgar ägarkretsen med Kåpan och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Bolaget byter namn till Fastighets AB Stenvalvet.

2015

Nya placeringsriktlinjer införs.

2016

Pensionskassan får en ny organisation med tre funktioner: försäkringsadministration, kapitalförvaltning och kundservice och stärker upp med två nya kompetenser, kapitalförvaltningsansvarig och försäkringsansvarig.

Redovisningen, som tidigare skötts av en extern redovisningsbyrå, tas hem och en redovisningsansvarig anställs.

Kapitalet passerar 15 miljarder kronor.

2017

Kyrkans pensionskassa lanserar sitt nya försäkringssystem SKAPA och den nya hemsidan kyrkanspensionskassa.se går live.

En ny hållbarhetsstrategi införs. Den innebär att pensionskassan ska vara en aktiv ägare och att hållbarhet ska utgöra en integrerad del av kapitalförvaltningen.

2018

TPA18, Svenska kyrkans nya pensionsavtal för medarbetare födda 1959 eller senare, börjar gälla.

Pensionskassans verksamhet anpassas till GDPR.

2019

Arbetet med anpassning till det nya tjänstepensionsdirektivet inleds.

Kapitalet passerar 20 miljarder kronor.

 

Alla styrelseordförande

Gunnar Grenfors, 1999-2005

Christina Rogestam, 2005-2013

Dag Klackenberg, 2013-

Alla vd:ar

Ulf Lagerström, 1999-2000

Bengt Emriksson, 2000-2009

Anders Granberg, 2009-2014

Carl Cederberg, 2014-

Återbäringsräntan genom åren

År                                                Ränta

• 2000-01-01                             2,5%

• 2014-07-01                             7,0%

• 2015-01-01                             10,0%

• 2015-03-01                            12,0%

• 2015-04-01                            14,0%

• 2016-01-01­-                           7,0%