Kyrkans
tjänstepension
– det här är nytt

Svenska kyrkan har fått ett nytt tjänstepensionsavtal, TPA18. Men vad innebär det egentligen för dig som anställd? Och hur påverkar det arbetsgivarna? Vi reder ut begreppen och svarar på de vanligaste frågorna.

– Den största skillnaden är att vi har gått över till en helt premiebestämd tjänstepension. Svenska kyrkan har följt samma utveckling som många andra pensionsplaner på arbetsmarknaden och nu har vi ett modernt pensionsavtal, säger Sylvia Edler, försäkringsansvarig på Kyrkans pensionskassa.

Att tjänstepensionen är premiebestämd betyder att arbetsgivaren betalar in en viss procent baserat på din årsinkomst till din framtida pension. Hur mycket du till slut får ut i pension beror på hur mycket pengar du har tjänat in och hur stor avkastningen på kapitalet har blivit.

På inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp, det vill säga en månadslön på 39 063 kronor (2018), är premien som sätts in till din pension 4,5 procent. Du som har en inkomst över den gränsen har förut haft en förmånsbestämd tjänstepension. I det nya avtalet är också den delen av pensionen premiebestämd med en avsättning på 30 procent, upp till 30 inkomstbasbelopp.

Vad är då skillnaden? Jo, en förmånsbestämd tjänstepension beräknas på din lön under de sista åren i arbetslivet. Den som får en rejäl lönehöjning några år före pensioneringen kan med andra ord höja pensionen ordentligt.

– Det nya avtalet ger en rättvisare pension eftersom den beräknas på livslönen, säger Helén Källholm, vd på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Att ta fram ett nytt pensionsavtal är en process som tar tid. Parterna, det vill säga Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och de anställdas fackförbund, förhandlar för att båda sidorna ska få ett avtal, som är bra för deras medlemmar. Helén Källholm berättar att en avgörande fråga var vilka som skulle omfattas av det nya avtalet och vilka som skulle ”stanna kvar” i det gamla.

– Vi gjorde beräkningar på hur olika yrkesgrupper skulle påverkas av övergången beroende på hur deras löneutveckling ser ut. Kyrkoherde blir man till exempel ganska sent i arbetslivet. Vilka blir då konsekvenserna av att byta pensionsplan?

Resultatet blev att alla anställda som är födda 1959 eller senare omfattas av det nya avtalet. Är man född tidigare gäller i stället det gamla avtalet KAP-KL Svenska kyrkan.

Det finns också en övergångsregel för de som är födda 1959–1978 och skulle haft rätt till en förmånsbestämd tjänstepension enligt det tidigare avtalet.

– När Kyrkans pensionskassa tar emot en pensionsansökan görs en jämförelse mellan avtalen. Om det visar sig att den förmånsbestämda tjänstepensionen hade blivit högre, så kompenserar garantin för det, säger Sylvia Edler på Kyrkans pensionskassa.

För att omfattas av garantin ska man ha varit anställd i Svenska kyrkan före den 1 januari 2018.

En stor fördel med en premiebaserad pension är att kopplingen mellan inkomst och pensionspremie blir tydligare.

– Pensionen påverkas av hur mycket du jobbar och vad du har för lön. Med andra ord så påverkar din löneutveckling din framtida pension, säger Sylvia Edler.

En viktig nyhet i avtalet är möjligheten att öka på pensionskapitalet genom att komma överens med arbetsgivaren om löneväxling eller kompletterande premie – med andra ord extra inbetalningar till tjänstepensionen.

Nytt är också att det inte längre finns någon undre eller övre åldersgräns, du börjar tjäna ihop till din tjänstepension från första anställningsdagen. Och för första gången räknas dina inkomster ihop ifall du har flera anställningar inom Svenska kyrkan.

– Det är relativt vanligt med parallella anställningar inom visa yrkeskårer i Svenska kyrkan. I och med att inkomsterna nu räknas som en, så missgynnas inte individen, utan kan komma upp över taket och få den högre premien, säger
Anne-Maria Carlsgård, ombudsman på Kommunal.

Ett annat plus med ett premiebestämt pensionsavtal är att det är mer förutsägbart för arbetsgivaren än ett förmånsbestämt. Det gör det enklare för arbetsgivarna att göra prognoser på sina kostnader för pensionspremierna, både löpande och till exempel inför en nyanställning.

– För de flesta blir det enklare, men det finns en komplexitet för arbetsgivare som har anställda med parallella anställningar. Eftersom premien fördelas proportionellt mellan arbetsgivarna, så kan kostnaden bli högre än man har räknat med, förklarar Sylvia Edler.

Kyrkans pensionskassas uppdrag är att sköta administrationen kring tjänstepensionen, till exempel skicka ut fakturor när det är dags för arbetsgivarna att betala in de anställdas pensionspremier, och att placera pensionskapitalet så att det växer så mycket som möjligt.

Till sin hjälp för att tolka avtalet har Kyrkans pensionskassa en pensionsnämnd, som består av tre representanter från arbetsgivarorganisationen och tre från de anställdas fackförbund.

– Vi har det övergripande perspektivet när det uppstår frågor om avtalet. Paragraferna i avtalet ska ju gå att använda i praktiken, säger Henrik Boman, ordförande i pensionsnämnden och tjänstgörande som stabsjurist på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Tips!

På svenskakyrkan.se/arbetsgivare finns hela avtalet med pensionsnämndens tolkningar och kommentarer.

Viktiga nyheter i TPA18

• Tjänstepensionen är helt premiebestämd
• Du kan öka på pensionskapitalet genom löneväxling och kompletterande premie
• Det finns ingen övre eller undre åldersgräns för att tjäna ihop till din tjänstepension
• Pensionspremien beräknas på din totala inkomst inom Svenska kyrkan även om du har flera olika anställningar

 

Vad är bäst med nya avtalet?

Bild: Susanne Kronholm

Helén Källholm
Vd Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

– Att arbetsgivarna får kostnadskontroll och förutsägbarhet. Det har varit svårt, speciellt för små arbetsgivare, att hantera kostnaden för den förmånsbestämda tjänstepensionen.

– Med det nya avtalet är det enklare att byta jobb och gå mellan olika avtalsområden utan att det påverkar pensionen negativt. Alla arbetar ju inte hela sitt yrkesliv inom Svenska kyrkan.

– Att vi kan erbjuda bättre villkor, till exempel möjligheten till löneväxling och att de anställda får ta del av avkastningen på pensionskapitalet. Det ger möjligheter till en högre pension.

 

Bild: Johan Laurén

Anne-Maria Carlsgård
Ombudsman på Kommunal

– Att det inte finns någon undre eller övre gräns för intjänandet till pensionen, så fort man jobbar och har en lön, tjänar man ihop till sin framtida pension. Våra medlemmar i Kommunal kommer ofta in på arbetsmarknaden tidigt medan till exempel präster arbetar långt upp i åldern.

– Att all lön räknas ihop, så att de som har flera anställningar, kan nå upp över taket.

– Att det finns möjlighet att göra större avsättningar till pensionen genom att komma överens med arbetsgivaren om löneväxling och kompletterande premie.