Vd har ordet

"Kyrkans pensionskassas kapital har nu passerat 20 miljarder kronor"

Carl Cederberg, vd, Kyrkans pensionskassa.

Ekonomiska läget

Vi kan nu sammanfatta år 2019 med att det varit en förvånansvärt bra utveckling för riskfyllda tillgångar. Drivande krafter är en omsvängning i retorik från centralbanker som leder till goda utsikter för lägre räntor och att konjunkturpessimismen var väl stor vid slutet av 2018. Vår lite mer positiva marknadssyn visade sig vara korrekt. Vi tror även fortsatt att räntor kommer att vara långsiktigt låga vilket medför att vi inte kan se ett långsiktigt negativt scenario för riskfyllda placeringar.

Svenska hushåll har en hög skuldsättning och samtidigt en kort räntebindningstid. Innebörden av detta är att räntehöjningar av Sveriges Riksbank kommer att bita direkt och det behövs sannolikt inte särskilt stora höjningar innan det påverkar hushållens konsumtionsmöjligheter.

Aktiemarknaderna är inställda på lägre vinstmarginaler och lägre omsättningstillväxt för bolagen. Företagsrapporterna under våren visade sammantaget att både försäljning och vinster med råge motsvarade marknadernas förväntningar. Vår slutsats blir att aktiemarknaderna prissätter en sämre konjunktur men däremot inte en recession, vilket vi inte heller förväntar oss. Utifrån ett scenario med fortsatt låga räntor anser vi att börsen är hyggligt robust.

Dagens extremt låga realränta, som dessutom är negativ i flera länder, medför att den förväntade avkastningen för ränteplaceringar är mycket låg. Även om vi lägger på en kreditspread blir avkastningen för företagsobligationer låg. Det krävs sannolikt en ganska stor ökning av realräntan för att kapital i någon större utsträckning ska leta sig till ränteplaceringar. Den låga realräntan medför att risken för recession minskar drastiskt. Att flera länder inte har möjlighet till en expansiv penningpolitik på grund av svaga statsfinanser talar för att realräntan kommer att fortsätta ligga på extremt låga nivåer.

En låg realränta medför att företagens kapitalkostnader kommer att fortsätta att vara gynnsamma. Detta är i sin tur positivt för aktiemarknaden eftersom bolagen i en sämre konjunkturfas har svårare att höja priser om kostnaderna skulle stiga. Samtidigt finns det som alltid externa risker i form av till exempel politiska utspel, handelskonflikten mellan USA och Kina och turerna kring Brexit som kan skapa volatilitet på marknaderna.

I valet mellan tillgångsslag blir nyckelfrågorna, dels den ekonomiska tillväxten de närmaste åren, dels ränteutvecklingen mot bakgrund av den ekonomiska utvecklingen.

Kapitalet har passerat 20 miljarder kronor

Under året har kapitalet fortsatt att öka och uppgår nu till 20,8 miljarder kronor. Totalavkastningen uppgick till 16,2 % och samtliga tillgångsslag bidrog till en positiv avkastning. Återbäringsräntan i den premiebestämda försäkringsplanen uppgår till konkurrenskraftiga 7 procent och har legat stabilt på denna nivå sedan 1 januari år 2016. Kyrkans pensionskassa har en mycket god finansiell ställning och solvensen uppgår till 194 procent vilket fortsatt är en av branschens absolut starkaste!

Det är fördelaktigt för Kyrkans pensionskassa under rådande låga ränteläge att ha en stark finansiell ställning och därmed öka möjligheten att ta risk för att möta de lägre framtida avkastningsmöjligheterna.

”Hållbart är lönsamt och lönsamt är hållbart”

Kyrkans pensionskassas hållbarhetspolicy visar tydligt våra ambitioner på området.  Strategin innebär att vi ska vara en aktiv ägare och att hållbarhet utgör en integrerad del av kapitalförvaltningen. Vi redovisar tydligt vilka krav vi har på våra externa kapitalförvaltare. Vi ska eftersträva att investera i bolag som bidrar till en hållbar utveckling genom sina produkter och tjänster. Vi ska även undvika att investera i företag som arbetar inom följande områden; alkohol, fossil energi, pornografi, spel om pengar, cannabis, tobak samt vapen.

Vår utgångspunkt är att ”Hållbart är lönsamt och lönsamt är hållbart”.

Tankar inför framtiden

Regeringens förslag om nya regler för tjänstepensionsföretag röstades igenom den 13 november 2019 i riksdagen. Den nya regleringen innehåller mer omfattande regler för företagsstyrning, krav på försäkringstekniska avsättningar, investeringar, kapitalbas och kapitalkrav. Vidare så utökas kraven på information till försäkringstagare, till finansmarknaden samt till Finansinspektionen. Kyrkans pensionskassa ska senast den 30 april skicka in en tillståndsansökan till Finansinspektionen om att få bilda en tjänstepensionsförening.

Sammanfattningsvis görs bedömningen att Kyrkans pensionskassa har ett bra utgångsläge för att genomföra arbetet med att ta fram tillståndsansökan med tillhörande handlingar för omvandling till tjänstepensionsförening. Detta utifrån att många viktiga delar och dokument redan finns på plats även om de behöver ses över och kompletteras. Pensionskassans renodlade affär med två tydliga pensionsplaner inom en definierbar sluten krets samt att vi har den klart starkaste balansräkningen relativt andra pensionskassor underlättar vår anpassning till den nya lagstiftningen.

De låga räntorna innebär att det sannolikt kommer bli betydligt svårare att uppnå avkastning som i tillräcklig utsträckning matchar pensionskassans åtaganden. I dessa tider, med högt värderade tillgångar, blir möjligheten att använda sig av flera tillgångsslag och på så sätt bygga en väldiversifierad tillgångsportfölj mer viktigt än tidigare för att på så sätt öka utsikterna till en högre riskjusterad avkastning. Kyrkans pensionskassas starka finansiella ställning möjliggör detta.

Vi gör hela tiden det vi själva tror på och är inte upptagna av vad andra tror på eller gör. Vi tror hela tiden på och agerar utifrån vår egen utstakade strategi. Vi arbetar utifrån att enkelhet är bättre än komplexitet. Vi vågar tänka utanför boxen.

Kan Kyrkans pensionskassa kombinera att ha en konkurrenskraftig avkastning samt låga driftskostnader och samtidigt bidra till en bättre värld för kommande generationer så bidrar pensionskassan till fortsatt medlemsnytta.

Stockholm 30 december 2019

Carl Cederberg
Verkställande direktör