VD har ordet

"Vi levererar en konkurrenskraftig totalavkastning och vår finansiella styrka är fortsatt mycket god. Vårt kapital har nu passerat 20 miljarder kronor."

Ekonomiska läget

Vi kan nu sammanfatta första halvåret 2019 med att det varit en förvånansvärt bra utveckling för riskfyllda tillgångar. Drivande krafter är en omsvängning i retorik från centralbanker som leder till goda utsikter för lägre räntor och att konjunkturpessimismen var väl stor vid årsskiftet. Vår lite mer positiva marknadssyn har så här långt visat sig vara korrekt. Vi tror även fortsatt att räntor kommer att vara långsiktigt låga vilket medför att vi inte kan se ett långsiktigt negativt scenario för riskfyllda placeringar. Av den anledningen tror vi att 2019 blir ett bättre år för riskfyllda placeringar än föregående år. Aktiemarknaderna är inställda på lägre vinstmarginaler och lägre omsättningstillväxt för bolagen. Företagsrapporterna under våren visade sammantaget att både försäljning och vinster med r.ge motsvarade marknadernas förväntningar. Vår slutsats blir att aktiemarknaderna prissätter en sämre konjunktur men däremot inte en recession, vilket vi inte heller förväntar oss. Utifrån ett scenario med fortsatt låga räntor anser vi att börsen är hyggligt robust.

Dagens extremt låga realränta, som dessutom är negativ i flera länder, medför att den förväntade avkastningen för ränteplaceringar är mycket låg. Även om vi lägger på en kreditspread blir avkastningen för företagsobligationer låg. Det krävs sannolikt en ganska stor ökning av realräntan för att kapital i någon större utsträckning ska leta sig till ränteplaceringar. Den låga realräntan medför att risken för recession minskar drastiskt. Eftersom flera länder inte har möjlighet till expansiv penningpolitik på grund av svaga statsfinanser talar det för att realräntan kommer att fortsätta ligga på extremt låga nivåer.

En låg realränta medför att företagens kapitalkostnader kommer att fortsätta att vara gynnsamma. Detta är i sin tur positivt för aktiemarknaden eftersom bolagen i en sämre konjunkturfas har sv.rare att höja priser om kostnaderna skulle stiga. Samtidigt finns det som alltid externa risker i form av till exempel handelskrig, brexit, skuldkris i Italien och nya svårbedömda politiska landskap som kan skapa volatilitet på marknaderna.

Den svenska kronan har fortsatt att vara svag och är inte längre en valuta som följer världskonjunkturen. Trots att Sverige har haft en positiv nettoförmögenhetsställning gentemot omvärlden och en positiv bytesbalans och ökad riskaptit har kronan fortsatt att försvagas. Den främsta förklaringsvariabeln är sannolikt Riksbankens retorik kring att en svag krona är önskvärd och minusränta.

I valet mellan tillgångsslag blir nyckelfrågorna, dels den ekonomiska tillväxten de närmaste åren, och dels ränteutvecklingen mot bakgrund av den ekonomiska utvecklingen.

Kyrkans pensionskassas kapital fortsätter att växa och har nu passerat 20 miljarder kronor

Under året har kapitalet fortsatt att öka och uppgår nu till drygt 20 miljarder kronor. Totalavkastningen under första halvåret uppgick till 10,4 % och samtliga tillgångsslag bidrog till en positiv avkastning. Återbäringsräntan i den premiebestämda försäkringsplanen uppgår till konkurrenskraftiga 7 procent och har legat stabilt på denna nivå sedan 1 januari år 2016. Kyrkans pensionskassa har en mycket god finansiell ställning och solvensen uppgår till 185 procent vilket fortsatt är en av branschens absolut starkaste! Det är fördelaktigt för Kyrkans pensionskassa att under rådande låga ränteläge ha en stark finansiell ställning och därmed öka möjligheten att ta risk för att möta de lägre framtida avkastningsmöjligheterna.

Ambitiös hållbarhetsstrategi

Kyrkans pensionskassas hållbarhetspolicy visar tydligt våra ambitioner på området. Strategin innebär att vi ska vara en aktiv ägare och att hållbarhet utgör en integrerad del av kapitalförvaltningen. Vi redovisar tydligt vilka krav vi har på våra externa kapitalförvaltare. Vi ska eftersträva att investera i bolag som bidrar till en hållbar utveckling genom sina produkter och tjänster. Vi ska även undvika att investera i företag som arbetar inom följande områden; alkohol, fossil energi, pornografi, spel om pengar, tobak samt vapen.

Tankar inför framtiden

Vår organisation är väl anpassad och har tagit god höjd för den nya tjänstepensionsreglering som publicerades av finansdepartementet. Det nya förslaget innebär bland annat att ett riskkänsligt kapitalkrav införs och ökade rapporteringskrav. Kyrkans pensionskassa har en bra startposition för att genomföra arbetet med att ta fram tillståndsansökan med tillhörande handlingar för omvandling till tjänstepensionsföretag. Detta utifrån att många viktiga delar och dokument till viss del redan finns på plats även om de behöver ses över och kompletteras.

Körplanen framåt är att ta fram kravspecifikationer för ny rapportering av all ny data fr.n pensionskassans olika datakällor och system i enlighet med anvisningar från EIOPA och FI. Vidare så kommer det att genomföras olika anpassningar av våra styrdokument, stadgar samt riktlinjer.

Datum för ikraftträdande av den nya lagen är fastställt till den 1 december 2019 och datum för tillståndsansökan är fastställt till den 30 april 2020.

Vårt nya försäkringssystem SKAPA ger våra medlemmar ett verktyg som är helt anpassat och integrerat till framtida behov. Vårt nya aktuariella IT-system utgör en stabil grund inför vår anpassning till den nya tjänstepensionslagstiftningen. Vår kundservice har anpassats inför framtida förändringar s.som en ökad digitalisering samt ändrad lagstiftning bland annat i form av den nya dataskyddsförordningen.

De låga räntorna innebär att det sannolikt kommer bli betydligt svårare att uppnå avkastning som i tillräcklig utsträckning matchar pensionskassans åtaganden. I dessa tider, med högt värderade tillgångar, blir möjligheten att använda sig av flera tillgångsslag och på så sätt bygga en väldiversifierad tillgångsportfölj mer viktigt än tidigare för att på så sätt öka utsikterna till en högre riskjusterad avkastning. Kyrkans pensionskassas starka finansiella ställning möjliggör detta.

Kan Kyrkans pensionskassa kombinera att ha en konkurrenskraftig avkastning samt låga driftskostnader och samtidigt bidra till en bättre värld för kommande generationer så bidrar pensionskassan till fortsatt medlemsnytta.

Stockholm 9 juli 2019

/CARL CEDERBERG,

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR