”Vi arbetar utifrån att enkelhet är bättre än komplexitet”

Ekonomiska läget

År 2020 går till historien. Covid-19 pandemin har skördat många människoliv och väldigt många har blivit drabbade även indirekt. Pandemin drabbar också många i form av uppsägninga i flera branscher och småföretag som inte har möjlighet att fortsätta sina verksamheter. I den oro som har uppstått över hur den globala konjunkturen kommer att påverkas i spåren av Coronaviruset ger det Kyrkans pensionskassa en stor relativ fördel att ha en av branschens starkaste balansräkningar.

År 2020 inleddes med stigande börser, fortsatt väldigt låga kreditspreadar och låga räntor trots Riksbankens decemberhöjning. Det var en allmän och utspridd optimism på finansmarknaderna och nyheterna kring ett virusutbrott i Wuhan, Kina togs med jämnmod. Även när man införde omfattande karantäner i Kina var marknaderna lugna. Det var först då det började komma nyheter om att människor insjuknade i Italien som marknaderna började reagera.

Det tidigare positiva sentimentet på finansmarknaderna försämrades i snabb takt till att under senare delen av mars 2020 bli helt nattsvart. Börser föll snabbare än någonsin tidigare och den svenska kreditmarknaden stod under en dryg vecka helt stilla med ett antal kreditfonder som blev tvungna att stänga för uttag. Den genomsnittliga kreditspreaden på den svenska marknaden för investment gradeobligationer steg till nivåer som vi inte sett sedan finanskrisen 2008.

Det dramatiska förloppet har föranlett kraftfulla stödåtgärder från både Riksbanken och finansdepartementet. Riksbanken har för första gången köpt bostadsobligationer och företagsobligationer och skapat ett låneprogram på upp till 500 miljarder för banker att låna pengar till 0 procents ränta mot vidareutlåning till företag. Räntan är låg och förväntas vara det under överskådlig tid. Finansministern har samtidigt annonserat en mängd av stimulansåtgärder och förvandlat en tidigare återhållsam budget till en med tydliga underskott.

Alla delar av världen brottas med att bromsa smittspridningen och samtidigt som länder stänger ned behöver staterna stimulera ekonomin på olika sätt. Centralbanker och regeringar har svarat med räntesänkningar och presenterat nya stöd- och åtgärdsprogram dagligen för att lugna de finansiella marknaderna.

Åtgärderna hade effekt och bröt den negativa utvecklingen. Börserna började återhämta sig och kreditspredar minska. I slutet av år 2020 har nya all time highs uppnåtts på börsen och kreditspreadar är tillbaka på tidigare låga nivåer om inte ännu lägre. Vi kan till det lägga det faktum att vaccinationer nu har påbörjats och utsikterna för en ekonomisk återhämtning ser goda ut. Den största risken för världskonjunkturen är västvärldens stora ängslighet och ibland nästan hysteri.

Dock så var det en dramatisk nedgång i tillgångspriser som skedde under mars månad 2020. Att priser för i princip samtliga finansiella marknader, från aktie-, ränte- och fastighethetsmarknaden till företagsobligationer, föll i värde samtidigt är en unik företeelse. Under finanskrisen steg värdet på ränteplaceringar samtidigt som aktier föll i värde det vill säga de balanserade varandra. Så var inte fallet i mars 2020. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om så kallade svansrisker i kristider. Det betyder att tillgångar faller i värde samtidigt under korta perioder, men är inte bestående under lång tid. Det är högst osannolikt att samtliga tillgångar faller samtidigt under särskilt lång tid. Många allokeringsbeslut är, med rätta, fattade mot bakgrund av att samvariationen är långsiktigt nära noll.

I slutet av mars 2020 köpte därför Kyrkans pensionskassa aktier och obelånade fastigheter till ett värde av 575 mkr.

Dagens extremt låga realränta, som dessutom är negativ i flera länder, medför att den förväntade avkastningen för ränteplaceringar är mycket låg. Även om vi lägger på en kreditspread blir avkastningen för företagsobligationer låg. Den låga realräntan i sig dämpar tillväxtnedgången allt annat lika. Eftersom flera länder inte har möjlighet till expansiv penningpolitik på grund av svaga statsfinanser talar det för att realräntan kommer att fortsätta ligga på extremt låga nivåer.

En låg realränta medför att företagens kapitalkostnader långsiktigt kommer att fortsätta att vara gynnsamma. Detta är i sin tur positivt för aktiemarknaden eftersom bolagen i en sämre konjunkturfas har svårare att höja priser om kostnaderna skulle stiga.

I valet mellan tillgångsslag blir nyckelfrågorna den ekonomiska tillväxten de närmaste åren och ränteutvecklingen mot bakgrund av den ekonomiska utvecklingen.

Det är fördelaktigt för Kyrkans pensionskassa under rådande låga ränteläge att ha en stark finansiell ställning och därmed öka möjligheten att ta risk för att möta de lägre framtida avkastningsmöjligheterna.

Solvensen – En av branschens starkaste

Den 31 december 2020 uppgick kapitalet till 21,9 miljarder kronor, vilket innebär att kapitalet har ökat med 1,1 miljarder kronor sedan årsskiftet. Totalavkastningen uppgick till +5,6 %. Återbäringsräntan i den premiebestämda försäkringsplanen uppgår till konkurrenskraftiga 6 procent. Kyrkans pensionskassa har en mycket god finansiell ställning och solvensen uppgår till 198 % vilket fortsatt är en av branschens absolut starkaste!

”Hållbart är lönsamt och lönsamt är hållbart”

Kyrkans pensionskassas hållbarhetspolicy visar tydligt våra ambitioner på området. Strategin innebär att vi ska vara en aktiv ägare och att hållbarhet utgör en integrerad del av kapitalförvaltningen.

Vi redovisar tydligt vilka krav vi har på våra externa kapitalförvaltare.

Vi ska eftersträva att investera i bolag som bidrar till en hållbar utveckling genom sina produkter och tjänster. Vi ska även undvika att investera i företag som arbetar inom följande områden; alkohol, fossil energi, pornografi, spel om pengar, tobak, vapen samt cannabis för nöjesbruk.

Vår utgångspunkt är att Hållbart är lönsamt och lönsamt är hållbart.

Tankar inför framtiden

Från och med årsskiftet lyder vi under den nya tjänstepensionslagstiftningen, IORP, och har övergått till att bli en tjänstepensionsförening.

Lagstiftarens ambition har varit att öka tryggheten för våra medlemmar genom ökade krav på information samt tuffare kapital- och rapporteringskrav.

Därmed kommer mitt sjätte år som vd handla mycket om att operativt se till att anpassa verksamheten till de nya kraven samt säkerställa att vi har tillräckliga resurser att fortsatt leverera en pensionsprodukt på absolut högsta nivå.

De låga räntorna innebär att det sannolikt kommer bli betydligt svårare att uppnå avkastning som i tillräcklig utsträckning matchar Kyrkans pensionskassas åtaganden.

I dessa tider, med högt värderade tillgångar, blir möjligheten att använda sig av flera tillgångsslag och på så sätt bygga en väldiversifierad tillgångsportfölj mer viktigt än tidigare för att på så sätt öka utsikterna till en högre riskjusterad avkastning. Kyrkans pensionskassas starka finansiella ställning möjliggör detta.

Vi tror på och agerar utifrån vår egen utstakade strategi och arbetar utifrån att enkelhet är bättre än komplexitet.

Kan Kyrkans pensionskassa kombinera att ha en konkurrenskraftig avkastning samt låga driftskostnader och samtidigt bidra till en bättre värld för kommande generationer så bidrar pensionskassan till fortsatt medlemsnytta.

Stockholm 13 januari 2021

CARL CEDERBERG
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR